ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:36
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ
ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ޑޭޓާއެއް ނުލިބޭ - އަސްލަމް
 
އުނގޫފާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮގަސްޓް 2022ގައި އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވޭ
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ދާއިމީ ރެކޯޑްތައް ބެހެއްޓުން މުހިންމު

ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ޑޭޓާ ލިބެން ނުހުންނަ ކަަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އޭނާ ސުވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު، އުނގޫފާރު އަދި މާކުރަތުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯ އާއި މި މަސައްކަތްތައް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން، ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ އަކީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ އެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީއާ އެކީގައި އަންނަ ބަދަލުތަކާއި މޫސުމީ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށް ގިރުމަކީ ރަށް ގިރުމަކީ ހައްލު ހޯދަން އުނދަނގޫ މައްސަލަ އެއް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ ވަރަށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންޖިނިއަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޑާޓާ ލިބެން ނުހުންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމަށް ގާނޫނަކުން ނިންމުން އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ދާއިމީ ރެކޯޑްތައް ބެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން ނަމަވެސް ނިންމުން މުހިންމު ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުނގޫފާރުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮގަސްޓް 2022ގައި އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެމްޓީސީސީން އެ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ނެރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަދި އެ މަސައްކަތް ނިމުން ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބައެއް ދަތިތައް ހުރި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ހިލައިގެ ދަތިކަން ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާކުރަތުގެ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ އިން އަގު ހޯދުމަށް ފަހު އެވޯޑްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުޅުދުއްފާރުގެ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް އަދި ނިމިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިމުން ޑިޒައިންގެ ތަފްސީލްތައް ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް