ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 20:18
ސްޓެލްކޯއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޚާއްސަ ޓީމް
ސްޓެލްކޯއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޚާއްސަ ޓީމް
ސްޓެލްކޯ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައިފި
 
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވޭނެ
 
މިއީ އެމްޑީ ޝަރީފުގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ހިންގާ ޓީމެއް

މި ދުވަސްވަރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު ލޯޑު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ހޫނު މޫސުމާ ގުޅިގެން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ، އެކުންފުނިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުވައިދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި ޓީމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޚާއްސަ ޓީމެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައެވެ. މިއީ ޓްރާންސްފޯމަރުގައި ހުރި ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމުން ދިމާވި ކަމެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި، މި ދުވަސްވަރު ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
ކަރަންޓު ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް ކަރަންޓު ފީގެ ރޭޓު މަތި ނުކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިިފި
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަނީ "ހިޔަންޏަށް މުޑި" ނަގާހެން - ޝަރީފް
ރަސްދޫގައި 100 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ އާރު.އޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި