ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 20:35
ލަންކާއިން ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ޓޫކް މަކާކް ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިއުލާންކުރުމުން ޖަނަވާރުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ
ލަންކާއިން ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ޓޫކް މަކާކް ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިއުލާންކުރުމުން ޖަނަވާރުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ
ލަންކާއިން ޗައިނާއަށް މަކުނު އެކްސްޕޯޓްކުރުން
ލަންކާއިން ޗައިނާއަށް 100،000 މަކުނު އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމުމުން، އެކްޓިވިސްޓުންގެ ނުރުހުން
 
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަކުނު، ލެބޯޓަރީތަކުގައި ޓެސްޓުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެކަމުގެ ތުހުމަތު އެކްޓިވިސްޓުން ދަނީ ކުރަމުން
 
ޗައިނާ ކުންފުނީގެ ހުށަހެޅުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ މާހިރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

ސްރީ ލަންކާއިން ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ޓޫކް މަކާކް މަކުނު ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު މަހިންދަ އަމަރަވީރާ އިއުލާން ކުރެއްވުމުން، ޖަނަވާރުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 100،000 ޓޫކް މަކާކް މަކުނު އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މި މަކުނުތަކަކީ ނެތިދިއުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ޖަނަވާރުތަކެއް ނަމަވެސް، މިއީ ލަންކާގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ މަކުނުތަކެއް ނޫނެވެ.

ޗައިނާގެ ޝީޖިއަންގް ވުޔޫ އެނިމަލް ބްރީޑީން ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން މިމަކުނުތައް އިމްޕޯޓުކުރަން ބޭނުންވާކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުން، ޗައިނާ ކުންފުނީގެ ހުށަހެޅުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ މާހިރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަނަވާރުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން ދަނީ މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ ޒޫތަކަށް ކަމަށްބުނެ 100،000 މަކުނު އެގައުމަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު، ޗައިނާގެ ޒޫތަކުގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަކުނުތަކަށް އެކަށޭނަ ޖާގަ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެމީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި މި މަކުނުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަކުނު ލެބޯޓަރީތަކުގައި ޓެސްޓު ސަބްޖެކްޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް އެކްޓިވިސްޓުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ލަންކާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ، އެގައުމުގައި އުޅޭ މީގެ ތިން މިލިއަނެއްހާ މަކުނަކީ އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް އޮތް އުނދަގުލެއްކަމަށާއި، މަކުނުތަކުގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަމުުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް ދަނޑުވެރިން ކުރާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި މަކުނުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާކަމަށާއި، މަކުނުތަކުގެ އާބާދީ މަދުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްވެސް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހަތަރު ކޮންޒަރވޭޝަން ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ؛ ވައިލްޑްލައިފް އެންޑް ނޭޗަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސޮސައިޓީ، ސެންޓަރ ފޯރ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޖަސްޓިސް، ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އޮރގަނައިޒޭޝަންސް، އަދި ރެލީ ފޯރ އެނިމަލް ރައިޓްސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ސްރީލަންކާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޗައިނާގެ ޒޫތަކުގެ ތެރެއިން "ގްލޯބަލީ އެކްސެޕްޓެޑް ކްރައިޓީރިއާ"އަށް ފެތޭ ޒޫތަކަކީ އެންމެ 18 ޒޫކަމަށެވެ.

މީއިީ ކޮންމެ ޒުލަކަށް އެވްރެޖްކޮށް 5،000 މަކާކް މަކުނު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިއީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ނޫންކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ.

އިންސާނުންގެ ސިފަތަކާ ދާދި އެއްފަދަ ސިފަތަކެއް ހުންނަ މި މަކުނުތަކަކީ އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕްގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓިންގ ފެސިލިޓީތަކުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ޖަނަވާރުތަކެއް ކަމަށާއި، ޒުލަށް މިމަކުނު އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ މިފަދަ ވިޔަފާރިއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ މާ ރަނގަޅުވާނެކަންވެސް ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ލަންކާގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން ބުނީ، ޗައިނާއަށް ވަލު ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުން މެނޭޖްކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަށް އެގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ޝީޖިއަންގް ވުޔޫ އެނިމަލް ބްރީޑީން ކޮމްޕެނީންވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް