ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 18:25
ޖަމާލުއްދީން ހަސަން؛ ސޫދާންގެ ފޮޓޯ ޖަރނަލިސްޓް
ސޫދާން ހަނގުރާމަ
ސޫދާންގެ ތަޅާފޮޅުންގަނޑުގެ މެދުގައި ބެދުނު ޖަމާލުގެ ތަޖުރިބާ، އޭނާގެ ދުލުން!
 
ކުރިމަތިލުންތައް އިތުރަށް ދިގުލައި ދާނަމަ، ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ ސަޕްލައި ފުދޭ މިންވަރަކަށް ނުލިބޭނެ
 
ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށުނުއިރު ޖަމާލު ހުރީ ޚާރުތޫމްގައި ހުންނަ އޭނާގެ އޮފީހުގައި

މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަކީ ސޫދާންގެ ވެރިކަންކުރާ ޚާރްތޫމަށް ނަމާން ދުވަސްތަކެކެވެ. ދެ އަދުއްވެއްގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ ބާއޭ ހިތަށް އަރައި ފައިބަމުން ދިޔަ ކިތަންމެ ވަގުތެއް، ޚާރްތޫމްގެ ރަށްވެހިން ތަޖުރިބާކުރި ދުވަސްތަކެކެވެ. އެފަދަ ގޮތަކަށް އޮފީހުގައި ބަންދުވި އެކަކީ، ސޫދާންގެ ފޮޓޯ ޖަރނަލިސްޓް ޖަމާލުއްދީން ހަސަނެވެ.

ސޫދާންގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސަސް (އާރްއެސްއެފް)ގެ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ފެށި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު 9 ދުވަސް ވީއިރު، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 400އަށްވުރެ މައްޗަށް، އަދި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 3500އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާކަމަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ކަށަވަރު އަދަދުތައް މިއަށްވުރެ މާ މަތިވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށުނުއިރު ޖަމާލު ހުރީ ޚާރުތޫމްގައި ހުންނަ އޭނާގެ އޮފީހުގައެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބައެއް މީހުންވެސް އޭރު އެތަނުގައި ތިއްބެވެ. ދެ ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ އޮފީސް ތެރޭގައި އެމީހުން ބަންދުވީ، މަދު ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެންފޮދަކާ އެކީގައެވެ.

އޮފީސް އިމާރާތުން ނުކުމެވުމަކުން ނަމާންކަމަށް ނިމުން އައީ ނޫންކަމަށް ޖަމާލު ކިޔައިދިނެވެ.

ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށުނުއިރު އަހަރެން ހުރީ އޮފީހުގަ. އޭރު ހެނދުނު 9 ޖަހާނީ. އަހަރެން ދިޔައީ ފޮޓޯ ނަގާ ސަމާނުތައް ތައްޔާރު ލކުރަމުން. ދެން އަހަރެން ގާތު ބުނެފި ބޭރުގަ އެބަ ތަޅާފޮޅައޭ. އަހަރުމެންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނު. ފޮޓޯއެއްވެސް ނުނަގާ، އެތަނުން ނުކުމެވޭތޯ ބެލީ. އެއީ ފުރަތަމަ ދުވަސް ދިޔަ ގޮތަކީ. ދެވަނަ ދުވަހު އަހަރުމެން ބެލީ އޮފީހުން ނުކުމެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ. ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ. އެކަމަކު ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސްގެ ފައުޖުތައް ތިބީ އަހަރުމެން ތިބި އިމާރާތުގެ ތިރީގަ. އަހަރުމެންގެ ކާރުތައް ހަލާކުކޮށްލާފަ ހުރީ. ކައިރި ބައެއް އޮފީސްތައް ރެއިޑްކޮށްފަ. 3 ވަނަ ދުވަހު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު އޮފީހުން ނުކުންނަން. އެންމެ ފަހު ފަހަރު ކާމިޔާބުވީ. އަހަރުމެން އެރީ ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސް މީހުން ބޭނުންކުރާ ކަހަލަ ކާރަކަށް. އަސްކަރީ ފައުޖުތަކުން އަހަރުމެން ހުއްޓުވަންދެން އަހަރުމެން ދިޔައީ ކުރިއަށް. އެމީހުން އަހަރުމެން ކާރުން ބޭރަށް ނެރެ، ފާސްކޮށް ހެދި. އަސްކަރިއްޔާއިން އަހަރުމެން ދޫކޮށްލި. އަދި އެ މަގުން ހިނގާފަ ދާން ބުނީ. އަސްކަރިއްޔާ އިތުރު ފައުޖުތަކާ ދިމާވެއްޖިއްޔާ މަޑުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެންގި. އެހެން ބައެއްގެ ފައުޖުތަކާ ދިމާވެއްޖިއްޔާ ހުއްޓިގެން ނުވާނެ ކަމަށާ، އެފަދަ ބައެއްގެ ގާތުން ދުރަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އަސްކަރިއްޔާއިން އަހަރުމެންނަށް އެންގި.
ޖަމާލުއްދީން ހަސަން؛ ސޫދާންގެ ފޮޓޯ ޖަރނަލިސްޓް

އިންތިހާ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް އަޅަމުން ދިޔައިރު، އެއީ ނޫސްވެރިންކަން ފަހަރެއްގައިވެސް ހަނދާންނައްތައިނުލާ ކަމަށް ޖަމާލު ބުންޏެވެ.

މަގަށް ނުކުމެވެން ދަނިކޮށް ވަޒަނެއް ޖަހައިފި. އެކަމަކު އެއީ ކޮންތާކުން ޖެހި ވަޒަނެއް ކަމެއް އަހަރުމެންނަކަށް ނޭނގުނު. ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތަކަކާ ދުރުން ދެވޭތޯ އަހަރުމެން ބެލީ، ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ދެވެންދެންވެސް. އެކަމަކު، ލިބުނު ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގަ، ސިފައިންތައް އުޅެމުން ދިޔަ ގޮތް އަހަރުމެން ދިޔައީ ރެކޯޑްކުރަމުން. އެކަން ކުރީ، އެއީ އަހަރުމެންގެ ވަޒީފާ ވީމަ. އެއީ އަހަރުމެންގެ މަސައްކަތަކީ. ބެލިހާވެސް ކަމަކީ، ކުޑަދޮރުތަކާ ގާތް ނުވެވޭތޯ.
ޖަމާލުއްދީން ހަސަން؛ ސޫދާންގެ ފޮޓޯ ޖަރނަލިސްޓް

ތަޅާފޮޅުންގަނޑު ފެށުމާއެކު، ޚާރްތޫމްގެ އެހެން ރަށްވެހިން ފަދައިން ޖަމާލާއި އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށްވެސް އެނގުނު އެއް ކަމެއް އޮތެވެ. އެއީ ކުރިމަތިލުންތައް އިތުރަށް ދިގުލައި ދާންވެއްޖެނަމަ، ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތަކެތީގެ ސަޕްލައި، ފުދޭ މިންވަރަކަށް ނެތްކަމެވެ.

ފުދޭ ވަރަށް ބޯފެންވެސް ނެތް އަހަރުމެންގެ އަތުގަ. އަހަރުމެން ދިޔައީ ވީވަރަކުން އިތުރަށް ފެން ލިބޭތޯ ބަލަމުން. ބައެއް ފަހަރު ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ލިބޭ. ކިރިޔާ ދިރިހުރެވޭ ވަރުގެ އެތިކޮޅެއް. އޮފީސް ތެރޭގަ ތާށިވެފަ ތިބިއިރު އަހަރުމެން ގުޅިން ޖަރނަލިސްޓްސް ސިންޑިކޭޓަށް، އޮފީހުން ނުކުމެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލަން ރެޑް ކްރެސެންޓަށް ގުޅަންވެގެން. އެކަމަކު އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިޖާބައެއް ނުލިބުނު. އެހެންވެ އަހަރުމެން ހުރިހާ އާލާތްތަކެއް ފޮރުވީ. އޮފީސް ފަޅާލިއަސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެންނަ ގޮތަށް. ދެން އަހަރުމެން މަގަށް ނުކުތްއިރު، މި ފެނުނީ، އަހަރުމެންގެ ކާރުތައް ހަލާކުކޮށްލާފަ ހުރިތަން.
ޖަމާލުއްދީން ހަސަން؛ ސޫދާންގެ ފޮޓޯ ޖަރނަލިސްޓް

ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ވޭނުގެ އިތުރުން، ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ވަގުތެއްގައިވެސް ތަޅާފޮޅުންގަނޑު އޮފީސް ތެރެއަށް ވަދެދާނެކަމުގެ ބިރަށް، ޖަމާލާއި އޭނާގެ އެކުވެރިން ތިބެން ޖެހުނީ ސިހިސިހިއެވެ. 

އެ ދަތި ހާލުގައި ހޭދަކުރި ބިރުވެރި ވަގުތުގެ ތަޖުރިބާ، ޖަމާލު ވަނީ އޭނާއަށް ވީ ވަރަކުން މީޑިއާއަށް ކިޔައިދީފައެވެ.

ސޫދާންގައި އަދިވެސް ތަޅާފޮޅުންތައް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ދަނީ އުފުލެމުންނެވެ. ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބުރޫއަރައެވެ. ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭސްފަރުވާގެ ސަޕްލައިއަށްވެސް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
33%
67%
0%
ކޮމެންޓް