ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 17:43
ޢާއިޝާ އަދި އޭނާގެ 9 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު، ޢުޝާ
ބާޒު ތަމްރީނު ކުރުން
ބާޒު ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ޢާއިޝާއާއި ދަރިފުޅު ޢުޝާ ވަރެއް ނެތް!
 
ޢާއިޝާ ދަނީ މި މަސައްކަތުގައި، އޭނާގެ 9 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު، ޢުޝާވެސް ބައިވެރި ކުރަމުން

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހަރު އަޑުން ވަކާލާތު ކުރަމުން ދާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަމަކީ އަދިވެސް ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަޔަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަޔަކު ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. އެފަދަ އެއް މަސައްކަތަކީ އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ)އިން ފެނިގެންދާ ބާޒު އާލާކޮށް، ތަމްރީނުކޮށް، ޝިކާރަ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިކަމުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އިނގިރޭސިން ކިޔައި އުޅެނީ ފެލްކަނަރޒްއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަނީ ފިރިހެނުންގެ އަތްމަތީގައޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ބަދަލު ކުރަމުން ދާ އެކަކީ ޢާއިޝާ އަލް-މަންސޫރީއެވެ.

އޭނާ ގެންގުޅޭ ބާޒުތައް ގޮވައިގެން އަބޫދާބީގެ ހަނަފަސް ސަހަރާތެރެއަށް ޢާއިޝާ ދަތުރު ކުރަނީ އޭނާ ގެންގުޅެ ޖިޕުގައެވެ. ޢާއިޝާ ދަނީ މި މަސައްކަތުގައި، އޭނާގެ 9 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު، ޢުޝާވެސް ބައިވެރި ކުރަމުންނެވެ. ބާޒު އާލާކޮށް، ތަމްރީނުކޮށް، ބާޒުތަކާއެކު ޝިކާރަ ކުރުމަކީ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރަކަށް ވާ އިރު، ޢާއިޝާ ދަނީ އެ ހުނަރުތައް، ޢުޝާއަށް ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކި ކަހަލަ ދޫނިތަކާއި މުސަޅު ހިފަން ބާޒުތަކަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ޢުޝާވެސް ބައިވެރި ކުރެއެވެ.

ބާޒު ބޭނުންކޮށްގެން ޝިކާރަކޮށް، ހަނަފަސް ސަހަރާގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި ހޯދުމުގެ ޘަޤާފަތަކީ އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތުގެ ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ، އެތައް ހާސް އަހަރެއް ވީ ޘަޤާފަތެކެވެ. ޢާއިޝާ މި ހުނަރު ދަސްކުރީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގާތުންނެވެ.

އަހަރެން މިކަން ކުރަން ފެށީ އިތުރު އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން. މީ ބައްޕަ ދެކެ ވާ ލޯތްބަކުން ފެށުނު ކަމެއް. ބައްޕައާއެކު ސަހަރާ ތެރެއަށް ގޮސް ހެދުމުގެ ތެރެއިން ފެށުނު ކަމެއް. މި ކުޅިވަރަށް ލޯބި ޖެހި، މިކަން ފެށުނީ އެގޮތަށް. ބައްޕަގެ ޤާބިލުކަން ހާއްސަވެފަ އޮތީ ހަމަ އެކަނި ދޭސީ ބާޒުތަކަށް. އެހެންވެ، ބިދޭސީ ބާޒުތައް ގެންގުޅެން އަހަންނަށް ޖެހުނީ ދިރާސާ ފޮތްތަކާއި ވެބްސައިޓްތަކުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަން.
ޢާއިޝާ އަލް-މަންސޫރީ؛ ފެލްކަނަރއެއް

ދަރިފުޅު ޢުޝާގެ ޢުމުރުން އެންމެ 7 މަހުން ފެށިގެން ޢާއިޝާ ދަނީ އެ  މި މަސައްކަތަށް، އެ ދަރިފުޅުވެސް ތަމްރީނު ކުރުވަމުންނެވެ.

މީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކޮށްދޭ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރެއް. ކެތްތެރިކަމާ، ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާށާ، އެކަހަލަ ކިތަންމެ ކިތަންމެ ކަމެއް ދަސްކޮށްދޭ. ބާޒުތަކަށް ޝިކާރަ ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން، އަމިއްލަ މީހާގެ ކެތްތެރިކަމާއި ތަޖުރިބާތައްވެސް ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ. ބާޒުތަކަށް ތަމްރީނުދީ، ސަހަރާ ތެރޭގަ ޝިކާރަ ކުރަމުންދާއިރު، އަމިއްލަ މީހާއަށްވެސް ފަރިތަކުރުންތައް ލިބޭ.
ޢާއިޝާ އަލް-މަންސޫރީ؛ ފެލްކަނަރއެއް

ހުސް ވަޤުތުތައް ފަޅުފިލުވާލަން ކުރާ ކަމެއްގެ އިތުރުން، މި ޘަޤާފަތް ދިރުވާ ޢާލާ ކުރުމަށްޓަކާ، ޢާއިޝާ ވަނީ މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވީހާވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަންހެނުން ވެއްދުމަށް އަމާޒު ހިފާފައެވެ. އެގޮތުން، ޢާއިޝާ ދަނީ، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަންހެނުން ތަމްރީނުވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެތައް ސަތޭކަ އަންހެނުންކަށް މިހާރުވެސް ތަމްރީނު ދީފައި ވާ އިރު، ކުޑަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޮތެއްވެސް ލިޔެ ޝާޢިއުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަހަރަމެންގެ ޢުއްމީދަކީ އިތުރު އަންހެނުން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުން. ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގަ މިކަން އާދަކޮށް، ބާޒުތަކަށް ހާއްސަ ތަނެއް ހަދާ، އަންހެން ފެލްކަނަރޒްއަށް ހާއްސަ ޕްރައިވެޓް ސެންޓަރެއް ހެދުން އަމާޒަކީ. އޭރުން އަހަރަމެން އަމިއްލައަށްވެސް، އަހަރަމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި ތަރިކައާ ގުޅިފަ އޮތް މި ހުނަރުގެ މުހިންމުކަން ދަސްކޮށް ހަދާލެވޭނެ.
ޢާއިޝާ އަލް-މަންސޫރީ؛ ފެލްކަނަރއެއް

ސަހަރާ ތެރޭގައި ބާޒުތައް ތަމްރީނުކޮށް ޝިކާރަ ކުރުމަށް ފަހު އެ ބާޒުތައް ގެންނަނީ ޚުދު ޢާއިޝާގެ އަމިއްލަ ގެއަށެވެ. ގޭގައި ބާޒުތައް ތިބޭ ސަރަޙައްދަކީ ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާނެ ގޮތަށް، ސަހަރާ ބިމުގެ ވެލި އަޅާ، ފެން ލިބޭނެހެން ފަރުމާ ކޮށްފައި ވާ ހާއްސަ ތަނެކެވެ. މި ބާޒުތަކަށް ކާންދެނީވެސް ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކުއެވެ. ބާޒުތަކަށް ކާންދޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތާޒާ އަދި ގަނޑުކުރި އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ކޮންމެ ތަމްރީނެއްގެ ކުރިން، ބާޒުތަކުގެ ބަރުދަން ބަލާ، އެ ރެކޯޑްކުރެއެވެ.

ތަމްރީނު ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބާޒުތަކުގެ ބަރުދަން ބަލަން. ލުއި ނަމަ، ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެއީ. ބަރު ނަމަ، ތަމްރީނު ކުރާއިރު ވަރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ އަހަރަމެން. ކޮންމެ ތަމްރީނެއްގެ ކުރިން، ބާޒުގެ ބަރުދަން ބެލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.
ޢާއިޝާ އަލް-މަންސޫރީ؛ ފެލްކަނަރއެއް

ފެލްކަނަރޒްއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔޫއޭއީއާއި މެދުއިރުމަތީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެކި މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ޢާއިޝާ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ބާޒު އުދުއްސާ، ތަމްރީނުކޮށް ބާޒުތަކާއެކު ޝިކާރަ ކުރުމަކީ ޔޫއޭއީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ކުޅިވަރެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު، އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަނިވެސް ޔޫއޭއީއަށް ދަތުރު ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް