ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 15:09
2021 ގައި 17 ފަރާތަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހުނު
2021 ގައި 17 ފަރާތަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހުނު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ބަދަލުދިނުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން 17 މީހަކަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ 2021 ގައި ދީފައިވޭ
 
5 މައްސަލަ ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ނިންމުމުން، ހައިކޯޓުުގައި އިސްތިއުނާފު ނުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވޭ
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރެލަކަށް 457،769 ރުފިޔާ ދީފައިވޭ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓު ހުކުމާ އެއްގޮތަށް 17 މީހަކަށް 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ 2021 ގައި ދީފައިވާ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 2،764،499 (ދެމިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ) ރުފިޔާއަކީ، ދައުލަތުގެ 9 މުއައްސަސާއެއްގައި، ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްު ކުރަމުން ދިޔަ 17 މީހަކު، އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ ފުރިހަމަވުމަށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 2014 އަދި ވަޒީފާބެހޭ ޤާނޫނުުގައި، ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ވަކި ކޮށްފައިވާތީ، ކޯޓުގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާއެވެ.

ފައިސާ ދީފައިވާ ގޮތް

  • ސާކް ކޯސްޓަސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރަކަށް - 278،154 ރުފިޔާ
  • ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކަށް - 19،995 ރުފިޔާ
  • ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރަކަށް - 79،766 ރުފިޔާ
  • މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރެލަށް - 457،769 ރުފިޔާ
  • އަނގޮޅުތީމު ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރަކަށް - 178،593 ރުފިޔާ
  • މިލަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި ޒިމާދާރުވެރިޔާ - 23،031 ރުފިޔާ
  • ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރަށް - 267،805 ރުފިޔާ
  • މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރި 9 މުވައްޒަފަކަށް - 1،441،766 ރުފިޔާ
  • ދާންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރަށް - 17،620 ރުފިޔާ

މި 9 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 5 މައްސަލަ (ނަންބަރު 4،5،7،8،9) ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ނިންމުމުން، ހައިކޯޓުުގައި އިސްތިއުނާފު ނުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 2 މައްސަލައިގައި (ނަންބަރުު 1 އަދި 3) ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ސިވިލް ކޯޓުުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހައިކޯޓުުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް، ހައިކޯޓުން ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

އަދި 2 މައްސަލައިގައި (ނަންބަރުު 2 އަދި 6) ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމުމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓަން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 4 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ މައްސަލައިގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ނުކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުުކުރުން ލަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން 206،991 (ދެލައްކަ ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް) ރުފިޔާ ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހުނުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ލަސްކުރި ސަބަބެއް ލިޔުންތަކުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުނާފު ނުކޮށް ނިންމާފައިވާ 5 މައްސަލައިގައި (ނަންބަރުު 4،5،7،8،9) އިސްތިއުުނާފު ނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން، އެމައްސަލަތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލަތައް މަތީ ކޯޓެއްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ދިފާޢުކުރަން ދަތިވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނުުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ލަފާދީފައިވާތީކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަތީ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުން މައްސަލަތައް ކާމިޔާބު ނުވާނެކަމަށް ފަހުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ އެ މައްސަލަތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ކަމާގުޅުންހުރި ޤާނޫނުުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ފުރިހަމައަށް ބަލާފައިނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މުއައްސަސާތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމުގައި ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނީ ޑިއުުޑެލިޖެންސް ނުހެދި އޮތުންވެސް މިކަމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައިބެލެވޭ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް