ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 19:10
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެޑިޔުކޭޝަންގެ އުސޫލުތައް
ބަޔަކު މީހުން މުޒާހަރާކޮށްގެން އެޑިޔުކޭޝަންގެ އުސޫލުތަކަކަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: މިނިސްޓަރު
 
އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގައި ވަކި މަރުހަލާތަކެއް އޮވޭ
 
ދާދި ފަހުން އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ ތައުލީމުގެ ގާނޫނާ ގުޅިގެން
 
އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް އޮވޭ

ބަޔަކު މީހުން މުޒާހަރާކޮށްގެން އެޑިޔުކޭޝަންގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަކަމަށް، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެއްވިސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގައި ވަކި މަރުހަލާތަކެއް އޮންނަ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި ޚާއްސަ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް އޮންނަކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އުސޫލަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެމަސައްކަތް ކުރާނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދާދި ފަހުން އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައީ ތައުލީމުގެ ގާނޫނާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެއީ ބަޔަކު މީހުން މުޒާހަރާކޮށްގެން ގެންނަ ބަދަލެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ޕޮލިސީތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގަ މަރުހަލާތަކެއް އޮވޭ. އުސޫލެއް ތަންފީޒު ކުރާ ހިސާބަކުން މައްސަލައެއް އައިސްފިކަމަށްވަންޏާ އެ މައްސަލައެއް ބަލާނީ އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން. އެޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީން ބަލާފަ އުސޫލަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ހާލަތެއް އޮތްކަމަށް ވަންޏާ އެބަދަލު ގެންނާނެ. ދެން އަނެހެން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްލާއިރަށް އަޅުގަނޑުމެން އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން. މިފަހުން އުސޫލުތައް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ތައުލީމުގެ ގާނޫނާ ގުޅިގެން. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނު.
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ

ބަޔަކު މީހުން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްގެން އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ބައެއް ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރުމުން ވަރަށް އަވަހަށް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލު ގެނައީ ކޮން އުސޫލަކަށް ކަމެއް މެމްބަރު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަހުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ބައެއް އުސޫލުތަކަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10ގައި ވާދަ ކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ގަދަ 10ގައި ވާދައެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭޕްރީލް މަހުގެ 4 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އުސޫލު ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ގަދަ 10ގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ވާދަކުރެވޭގޮތަށެވެ. އުސޫލުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގަދަ 10 ހޮވުމަށް މީގެ ކުރިން އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ބެލި ނަމަވެސް އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުތަކުގައި ޝަހާދާއި އިއުދާދީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރިވަރުން މަންހަޖު އުނގެނެން ހޭދަކުރާ ވަގުތު ކުރުކުރުމަކީ ހެޔޮވާނެކަމެއް ނޫން: އައިޝަތު އަލީ
ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުން މުދައްރިސުކަން ޚިޔާރުނުކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 7115 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި
މިހާރު ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވެނީ 27 އިންސައްތަ ސްކޫލުން: މިނިސްޓަރު
ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމްކުރި ހެލްޕްލައިން ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
އޯ-ލެވެލްއިން ފާސްވާ ކުދިންގެ އަދަދު މިހާރު ދަށްކަމަށް ދައްކަނީ ކުރިން ދަށް ނަތީޖާ ލިބޭ ކުދިން ބާކީކޮށްލާތީ: މިނިސްޓަރު
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލްގެ ތިން ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް: އައު ބަދަލުތައް ގެނެސް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި
ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން ތަންފީޒްކުރުމަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްކޮށް މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް - މިނިސްޓަރު