ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 19:31
ރައީސް ޓްރަމްޕްއަށް ހެމްބަރގްގެ މޭޔަރ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
ރައީސް ޓްރަމްޕްއަށް ހެމްބަރގްގެ މޭޔަރ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ
އޭއެފްޕީ
ޖީ-20
ޖީ – 20 ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނަވާނެ ކޮޓަރިއެއް ހޮޓަލަކުން ހަމައެއް ނުޖެހުނު!
 
ޓްރަމްޕް ހުންނަވަނީ ހެމްބަގް ސަރުކާރުގެ ސެނެޓް ހައުސްގައި

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ހެމްބަގްގައި ކުރިއަށްދާ ޖީ- 20 ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ހުންނަވާނެ ކޮޓަރިއެއް ހޮޓަލަކުން ނުލިބުނު ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ބަޒްފީޑްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ ކޮޓަރި ހަމަޖައްސަން ދަތުރުފުޅުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރާ ފަރާތުން ފަހު ވަގުތު އުޅުނު އިރު، ހެމްބަރގްގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ހޮޓާތަކެއް ހުރީ ފުރިފައެވެ.

ފޯސީޒަން ހޮޓަލުންވެސް ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނި ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ނޫހެއްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮޓަރި ހަމަޖައްސަން ފޯ ސީޒަންސްގައި އެދުނު އިރު އެ ހޮޓާވެސް ވަނީ މުޅިން ބުކް ވެފައެވެ.

ބަޒްފީޑުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މުޅި ފޯ ސީޒަން ހޮޓާ ބުކް ކުރައްވާފައިވަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާންއާއި އޭނާގެ އަރިހުގައި އުޅުއްވާ ބޮޑު ވަފުދު ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށެވެ.

ފޯ ސީޒަންސްގެ އިތުރުން ހެމްބަގްގެ އިތުރު ދެ ހޮޓަލެއްވެސް ސަލްމާން ރަސްގެފާނުގެ ބޭނުންފުޅަށްވަނީ ބުކް ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕޫޓިން ހުންނަވަނީ، ޕާކް ހަޔަޓް ގައެވެ. ވެރިންނަށް މެހުމާނު ދާރީ އަދާކުރައްވާ، ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް ހުންނަވަނީ އެޓްލާންޓިކް ކެމްޕިންސްކީ ގައެވެ. އިންޑިއާގެ އާއި ކެނެޑާގެ ވެރިންވެސް ތިއްބަވަނީ އެ ހޮޓަލުގައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ހުންނަވާނެ އެކަށީގެންވާ ކޮޓަރިއެއް ލިބިވަޑައި ނުގަތުމުން، ހުންނެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނީ ހެމްބަގް ސަރުކާރުގެ ސެނެޓް ހައުސް އިންނެވެ. އަރިހުގައި ވަޑައިގަންނެވި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ގޮތައް ހަމަޖެއްސީ އެ ތަނުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ކޮންސިއުލޭޓްގައެވެ.

ޖީ-ޓުވެންޓީ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް ހެމްބަރގް އަށް ވަޑައިގަތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
12%
18%
18%
18%
35%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕާކް ބޯ ރާމް މަރުވެއްޖެ
ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓުއާޒްގެ އެއްވެސް ގްރޫޕަކަށް މައްސަލައެއް ދިމައެއްނުވޭ، އުމްރާވެރިން އެނބުރި މާލެއަށް އަންނަން ފަށައިފި
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 33،634ށް އަރައިފި
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
އީރާން، ލުބުނާން، އިސްރާއީލް އަދި ފަލަސްތީނަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް ފަރަންސޭސިވިލާތުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އިންޤިލާބީ އީޖާދެއް!
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު