ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 18:04
ހޫނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމު
ހޫނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިނިހޫނުމިން
ހޫނުމިން 40ށް އަރާ، ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މި މަހަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނުގަދަ މަސް
 
ރާއްޖޭގެ ފިނިހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ

ރާއްޖޭގެ ފިނިހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ, އެޕްރީލް މަހަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ހޫނުގަދަ މަސް ކަމަށެވެ. މިދުވަސްވަރު ވައި މަޑުވުމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ވައިގެ ތެތްކަން މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުން ވައިގެ ހޫނުމިނަށްވުރެ އިހްސާސްކުރެވޭ ހޫނުމިން އެތައް ގުނައެއް މަތިވެއެވެ. މިއީ އިރުވައި މޫސުމުން ހުޅަނގު މޫސުމަށް ބަދަލުވާ ދުވަސްވަރެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، ހަނިމާދޫއާއި ކައްދޫއަށް 40.4 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް ހޫނު ގަދަވާނެކަމަށާއި، އެންމެ ދަށްކޮށްވެސް މި 2 ސަރަހައްދަށް ފިނިހޫނުމިން ހުންނާނީ 32 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ކަމަށެވެ.

އެހެނިހެން ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ހުޅުލެއަށް 39.3 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް އެންމެ ހޫނުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، އެންމެ ދަށްވާނީ 31.6 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށެވެ. ކާޑެއްދޫއަށް 39.6 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް ފިނިހޫނުމިން ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެ ދަށްކޮށް ހުންނާނީ 31.6 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެންމެ ދެކުނުން ގަމުގެ ފިނިހޫނުމިން 39.8 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެ ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 31.8 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށެވެ.

ހޫނުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި؛

 • ވަރުދެރަވުން
 • އަކުނިވަޔަށް ދެމުން
 • ބޮލުގައި ރިއްސައި، ބޯއެނބުރުން
 • ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދެވޭ މިންވަރު މަދުވުން، އަދި ކުޑަކަމުދާއިރު ކުލަ ގަދަކޮށް ހުރުން
 • ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުން
 • ހަންގަނޑު އެނދުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ރަތްވެ ފޮޅުނެގުން، ކުދި ރަތް ބިހިނެގުން

ވަރުދެރަވުން، ބޮލުގައި ރިއްސައި ބޯއެނބުރުން، ނުވަތަ އަކުނިވަޔަށްދެމުން ފަދަ އަލާމާތްތައް ފެންނަނަމަ އަވަހަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުން މުހިންމެވެ.

ތުއްތުކުދިންނަށް ސަމާލުކަންދިނުން؛

 • ހޫނު ގަދަ ގަޑިތަކުގައި ބޭރަށް ނުގެންދިއުން
 • ގާތުން ކިރުދިނުން، ނުވަތަ 6 މަސް ފުރިފައިވާ ކުދިންނަށް ދިޔާތަކެތި/ފެން ދިނުން
 • ހޫނު ގަދަ ގަޑިތަކުގައި ބޭރަށް ގެންދާނަމަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން

އިރުގެ ދޯދިންނާއި ހޫނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް؛

 • ކުޑަ ބޭނުން ކުރުން
 • ކުލަ މަޑު، ހަށިގަނޑު ނިވާވާފަދަ ދޫ ހެދުންލުން
 • ބޮޑަށް ހިޔާވާ ކަހަލަ ފުޅާ ތޮތްޕެއް ބޭނުންކުރުން
 • ގިނަވަގުތު އަވީގައި ހޭދަކުރާނަމަ އެސްޕީއެފް 15ށް ވުރެ މަތީގެ ސަންސްކްރީން ލޯޝަން ބޭނުންކުރުން
 • ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ކަރު ނުހިއްކިނަމަވެސް ގިނައިން ފެން ބޭނުންކުރުން
 • ޔޫވީ ރޭޑިއޭޝަން ފިލްޓަރކޮށްދޭފަދަ އަވިއައިނެއް ބޭނުންކުރުން
 • ހަށިގަނޑުން ފެން ބޭރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ގިނައިން ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތައް ބޭނުން ނުކުރުން

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ދިމާވެދާނެއެވެ. މިކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރުވެސް މި ކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ނުކުތުން މުހިންމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
15%
23%
15%
15%
8%
23%
ކޮމެންޓް