ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 12:10
އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފެހި މަދަރުސާގެ ޕްރޮޖެކްޓް
ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފެހި މަދަރުސާގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ކާމިޔާބު: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
މާހައުލީ ނިޒާމަށް ކުޑަ ގެއްލުމެއްވެސް އަލުން އިއާދަކުރުމަށް އެތައް އަހަރެއް ހޭދަވޭ
 
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މުހިންމުކަން ދަސްކޮށްދޭނެ
 
ފެހި ހިޔާލުތައް ސްކޫލްގެ މުޅި މާހައުލުން ދަސްކޮށްދޭނެ

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ތިމާވެއްޓަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލުގެ މާހައުލުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ''ފެހި މަދަރުސާ''ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފެހި މަދަރުސާ ގެ ނަމުގައި ފެހި ހިޔާލުތައް ސްކޫލްގެ މުޅި މާހައުލުން ދަސްކޮށްދީ، ތިމާވެއްޓަށް ލޯބި ޖެއްމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފެހި މަދަރުސާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްދޯ. މިނިސްޓްރީން މިހާރު ފެހި މަދަރުސާ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރިކިއުލަމްތައް އެއީ ކްލައިމެޓާއި ގުޅުންހުރި އެއްޗަކަށް ހަދާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދައްރިސުން މި ކްލައިމެޓް ކޮންސެޕްޓާ އެއްކޮށް ފިލާވަޅުތައް ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތަށް އެބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީންތައް ދެވި މުޅި ސްކޫލުގެ ކޮމިއުނިޓީ ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެވޭ.
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ

ފެހި މަދަރުސާގެ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މުހިންމުކަމާއި، އާއްމު ކުނި، ގަސްކާނާއަށް ބަދަލުކުރުން ފަދަ ކުނިން ނަފާ ހޯދުމާއި މަދަރުސާގެ މާހައުލު ފެހިކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މާހައުލީ ނިޒާމަކީ، އެ ނިޒާމަށް ލިބޭ ކިތަންމެ ކުޑަ ގެއްލުމެއްވެސް އަލުން އިއާދަކުރުމަށް، އެތައް އަހަރެއް ހޭދަވާ އަދި އެތައް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ނާޒުކު ނިޒާމެކެވެ. އަދި ބައެއް ބާވަތުގެ ގެއްލުންތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ގެއްލުންތަކެވެ. އެހެންކަމުން، ވެށީގެ ނިޒާމަށް ލިބޭ ގެއްލުން އިއާދަކުރަން ތިބުމުގެ ވިސްނުމަށް ވުރެ، އިސްކުރަންޖެހޭނީ، އެ ނިޒާމަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނަ ނުދީ ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ދެމިތިބުމުގެ ވިސްނުމެވެ.

އެހެންކަމުން ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރަނގަޅު ނާތީޖާއެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް