ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:41
އިހްޔާ ފޯރަމުގެ އެއްވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތާއެކު ނައިބްރައީސް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
އިހްޔާ ފޯރަމުގެ އެއްވަނަ އަށް ދިޔަ ފަރާތާއެކު ނައިބްރައީސް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
އިހްޔާ ފޯރަމް
އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފި
 
އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
 
އަތޮޅުތަކުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުނެގުން ބާއްވާފައިވަނީ 14 އެޕްރިލް 2023ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި
 
މި އަހަރު ޖުމްލަ 20 އިޙްޔާ ފޯރަމް ބާއްވާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި މާލެސިޓީއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް ހިމެނޭ

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައި، މާލޭގައި ބޭއްވި ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެއްވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ.

މިގުރުއަތުން އެއްވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ IFP 4258 ލިބުނު އިނާމަކީ ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރެކެވެ.

މިގުރުއަތުން ދެވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ IFP 1961 ލިބިފައިވަނީ އުރީދޫއިން ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ S21ގެ ސްމާޓްފޯނެކެވެ.

Advertisement

މިގުރުއަތުން ތިންވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ IFP 496 ލިބުނު އިނާމަކީ ރެއިންބޯއިން ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ސޯފާ ސެޓެކެވެ.

މި އަހަރު ޖުމްލަ 20 އިޙްޔާ ފޯރަމް ބާއްވާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި މާލެސިޓީއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް ހިމެނެއެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ފައިނަލް ގުރުއަތުނެގުން ބާއްވާފައިވަނީ 14 އެޕްރިލް 2023ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވި ފޯރަމްގައެވެ.

އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން - މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެންވެސް އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކެއް މުޅިން އަލަށް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 4 ސްކޫލެއްގެ 4 ފޯރަމެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނުއިރު، މި ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އަލް މަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއާއި، ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލާއި، އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީ.އެޗް.އެސް.އީ) އެވެ.

ބުދަދުވަހުގެރޭގެ ޖަލްސާގައި ދަރިވަރުންގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީ.އެޗް.އެސް.އީ) އެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް، އެހެން އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ރަމަޟާންމަހެއްގައި ނުބާއްވާހާ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް މި އަހަރު ބޭއްވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާތީ އެފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ މި ޖަލްސާގައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް