ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 22:47
ރަސްފަރި
ރަސްފަރި
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ރަސްފަރި ފަރު
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބުމުން ރަސްފަރި ފަރު އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން: ނައީމް
 
ޑައިވިންގ ސާމާނާ، މުރަކަ އިންދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި އާލަތްތައް ގަންނަން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބުމުން ރަސްފަރި ފަރު އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ނައީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައީމް ވިދާޅުވީ ރަސްފަރި ފަރު އިއާދަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އީޕީއޭ އިން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނައީމް ވިދާޅުވީ ޑައިވިންގ ސާމާނާ، މުރަކަ އިންދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި އާލަތްތައް ގަންނަން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސެސް ހުންނަ ގޮތުން އެކަމަށް ލަސްތަކެއް އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އީޕީއޭ އިން ވަނީ "ރަސްފަރި ރެސްޓޮރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ނަމުގައި ފަރު އިއާދަކުރުމަށް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށާފައެވެ. މުރަކައިގެ ނާސަރީތައް ބިނާކުރުމާއި، އެތަންތަން މޮނިޓަރކޮށް މުރަކަ އަލުން އިންދުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނެއެވެ.

ޕެނަމާގެ އާގުބޯޓެއް ކަމަށްވާ "އެމްވީ ނަވިއޯސް އަމަރިލިސް" ރަސްފަރި ފަރަށް އެރުމާއެކު، އެ ފަރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އީޕީއޭއިން ވަނީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އެ ބޯޓު ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ތިމާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލައި ވަޒަންކޮށް، ކަނޑައެޅުނު ޖުމްލަ ޖޫރިމަނާގެ އަސްލު އަދަދު 893 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ، ތިމާވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުންތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ރަސްފަރި ފަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން، 1995ން ފެށިގެން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފަރެކެވެ. މިއީ ޑައިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު، މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ސަރަހައްދެވެ. މި ފަރުގައިވާ މުރަކައިގެ ބަގީޗާގައި، އެންމަޑި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ކްލީނިންގ ސްޓޭޝަން" އެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސަރަހައްދަކީ ފަރުމަހުގެ ދިރުމުން މުއްސަނދި، އަދި ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ މާހުޅުނބުލަނޑާއާއި، މަޑިއާއި، މިޔަރާއި، ވެލާ ފެންނަ ސަރަހައްދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް