ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 12:47
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އިދުހާމް ނަޢީމް
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫޢު
އެފްކޮންސްގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުން - "ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ބަދަލު އައުމަކީ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫޢު އަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމެއް ނޫން"
 
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު

އެފްކޮންސް ނުވަތަ ޗަޕުރްޖީ ޕާލަންޖީ ގްރޫޕްގެ ހިއްސާ ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އެފްކޮންސްގެ ހިއްސާ ވިއްކާލި ނަމަވެސް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ އޮޕަރޭޝަަނަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ބަދަލު އައުމަކީ މަޝްރޫޢު އަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ އެހެން އޮޕަރޭޝަންތަކުން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ އެފަދަ ކަމެއް ދުނިޔޭގައި ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންގެ މަސައްކަތެވެ. ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓް ތަކުރާރުކޮށް ބަދަލުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަނަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގައި ހުންނަ ޤާނޫނުތައް ހިނގާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އިތުރު މުއްދަތެއް ދީފައި ނުވާނެ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި، އޭގެ ކޮލިޓީއާ މެދު ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަން ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްގެ މަސައްކަތްކުރި ކުންފުނިން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބްރިޖުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހިމެނެނީ މާލެއިން ފެށިގެން ގުޅީފަޅާ ހިސާބަށް މަަސައްކަތް ނިންމުން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން މެއި 2024ށް ބްރިޖު ތިލަފުއްޓާ ގުޅާލާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށް ވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކާއި، 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް