ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 12:22
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
ތ.ވޭމަންޑޫ އާއި ތ.ކިނބިދޫ ގުޅާލާ ކޯޒްވޭ
ތ.ވޭމަންޑޫ އާއި ތ.ކިނބިދޫ ގުޅާލާ ކޯޒްވޭ - "ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނެސް މަޝްރޫޢުގެ އަގު %40 އާ ހަމައަށް ދަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ"
 
މަސައްކަތް ކުޑަ އަގެއްގައި ކުރެވޭނެ ގޮތް ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 
30 ޖޫންގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށުނު ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ތ.ވޭމަންޑޫ އާއި ތ.ކިނބިދޫ ގުޅާލާ ކޯޒްވޭގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަދަލާއެކު 40 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޖިނިއަރުން އަންދާޒާކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ރިޔާޒް ވަނީ ތ.ވޭމަންޑޫ އާއި ތ.ކިނބިދޫ ގުޅާލާ ކޯޒްވޭ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު ފާއިތުވި އެތައް އަހަރަކު ބަޖެޓުކުރެވިފައި ވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް އެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 ޖޫން 2023ގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ތާރީޚުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭ މިންވަރަށް ކަންތައް ރޭވިފައިވޭތޯ އަދި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވި ތާރީހަކީ އައިލްސްގައި މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ތާރީހުކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ. މި އަހަރު ފެށުނު އިރުވެސް ޓާގެޓްކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރު ދެ ވަނަ ކުއާޓާ ނިމުމުގެ ކުރިން އެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން 30 ޖޫންގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށުނު ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ މަސައްކަތަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ 500 މިލިއަނަށް ވުރެ ކޯޒްވޭގެ އަގު ބޮޑުވުން ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުޑަ އަގެއްގައި ކުރެވޭނެ ގޮތް ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޯޒްވޭގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ވޭމަންޑޫ އާއި އެލާޔާއި ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި އެކީގައި ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި 150 މީޓަރުގެ ހަތަރު ބްރިޖް ސެކްޝަން އަދި ތިން އައިލެންޑް ސެކްޝަން ލާފައިވާނެ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތިލަފަޅު މަތިން ދެމޭ އޮޔަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހައިޑްރޯޑައިނެމިކް މޮޑެލިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރަނީ އުދަ އެރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައެވެ.

މެންބަރު ރިޔާޒް ވަނީ އެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެ މަޝްރޫޢު އަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް ކަަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ލަސްވުމަކީ އާއްމުން ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ކަންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫޢުއަކީ ތިމާވެއްޓާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުއެއް ކަމުން ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހުންނަ ކަމަށެވެ. އެކަންކަމަށް ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް ނުބަލާ މަސައްކަތްކުރުން ވާނީ މޮޔަކަމަކަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް