ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 09:06
ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކާބޯތަކެތި ވިއްކަމުން
ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ކާބޯތަކެތި ވިއްކަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހިޔާ ފްލެޓް
އެއްލާލާ ސިނގިރޭޓު ފިލްޓަރަކުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅެނީ އެތައް ހާސް ފުރާނައެއް!
 
ހިޔާ އަކީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއް
 
ނިއްވާނުލައި އެއްލާލާ ސިނގިރޭޓު ފިލްޓަރުގެ ސަބަބުން ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓުތަކަކީ އެތައް ބަޔަކު އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު އެފަދަ ތަނެއްގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އުޅެން ޖެހޭނީ އެހެން މީހުންގެ ސަލަމާތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިގެން އެބަދެއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް މީހުން ބަދަލުވާން ފެށިފަހުން އެތަނުގައި އެތަކެއް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކެއް ހިނގައިފިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ ނިއްވާ ނުލައި އެއްލާލާ ސިނގިރޭޓު ފިލްޓަރުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މަތީ ފްލެޓެއްގައި އުޅޭ މީހަކު ސިނގިރޭޓު ބުއިމަށްފަހު ފިލްޓަރު ނިއްވާނުލައި އެއްލާލުމުން ވަޔާއެކު އެ ފިލްޓަރު ވެއްޓި ރޯވެއެވެ. ގިނައިން މިގޮތަށް ރޯވެފައިވަނީ އެއްކޮށްފައި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ކުނިތަކެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވާ ފަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ވެސް މިފަދަ ސިނގިރޭޓު ފިލްޓަރެއްގެ ސަބަބުން ރޯވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

މި ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިޔާ ފްލެޓުގެ ދެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި މިފަދަ ދެ ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. ދެ ހާދިސާގައި ވެސްބެލްކަނީގައި ހުރި ކުނިތަކުގެ މައްޗަށް ނިއްވާނުލާ އެއްލާލި ސިނގިރޭޓު ފިލްޓަރެއް ވެއްޓި ރޯވީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ދެ ހާދިސާގައި ވެސް ރޯވި ފެލްޓުގެ ހުރިހާ އެޕާޓްމަންޓެއްގެ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެންމެން އެތަނުން ނެރުނެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ މިފަދަ ތަނެއްގައި މިއީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

Advertisement

ހިޔާ ފްލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެތަނުގައި ދިރިއުޅެނީ އާބަންކޯއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އާއްމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފްލެޓުތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިފަދަ އެތައް ކަމެއް މަނާވެސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހިޔާގެ ފުލެޓުތައް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލޭނެ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރުމާއި އުނދަގޫވާނެ ކަންކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި، އަލިފާން ރޯކުރުމާއި، އިމާރާތަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި ބެލްކަނީގައި ނުވަތަ ކޮރިޑޯގައި ވޭޕްކުރުމާއި ސިނގިރޭޓު ބުއިން އަދި އަޅި ކެނޑުމަކީވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ގެއަށްވި ނަމަވެސް ސިނގިރޭޓު ބޯ މީހުންނަށް އެ ކުރެވެނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު، މަނާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި، އެއްލާލި ފިލްޓަރަކުން އަލިފާން ރޯވި ދުވަހުން ފެށިގެން އާބަންކޯއިން އަންނަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. އަދި މިފަހުން ހިނގި ހާދިސާތަކާއެކު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން، އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި 1،000 ރުފިޔާ އާއި 100،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމާނާ ކުރުމަށް ނިންމައި އެފަދަ ހާދިސާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޔުނިޓް އަތުލުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް އާބަންކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާބަންކޯއިން އިންޒާރު ދިންނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިކަން ނަގަނީ ވަރަށް ކުޑަކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސިނގިރޭޓު ބޮނީ އަމިއްލަ ގޭގައި ކަމަށާއި އެކަމާ އެހެން ބަޔަކަށް ނުބެހެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑު އާބާދީއެއް އެއްތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭއިރު އެތަނެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެކެވެ. އެފަދަ ގަވާއިދުތައް ހެދިފައިވަނީ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. ތިމާގެ ވެސް ރައްކަލަކައްޓަކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް