ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 21:43
މެޗަށްފަހު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި
މެޗަށްފަހު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ގެއްލި، އާސެނަލްއަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް!
 
މިވަގުތު ފަރަގަކީ 4 ޕޮއިންޓް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލްއަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

އާސެނަލްއަށް މާޔޫސްކަަން ކުރިމަތިވީ, ޗެމްޕިއަން، ސިޓީން ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ވަނިކޮށް ލީޑް ފުޅާކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ހޯދާފައިވަނިކޮށް، ގެއްލުމުންނެވެ. ވެސްޓް ހޭމްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ ދިހަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ހޯދިނަމަވެސް މެޗު ނިމުނީ 2-2ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އާސެނަލްއަށް ދެ ލަނޑުގެ ލީޑް ހޯދައިދިނީ ޖިސޫސްއާއި, އޮޑެގާޑް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އާސެނަލްއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ ތިން މިނިޓްގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމަކު އެ ލީޑާއެކު އިތުބާރެއް ނުދެމެހެއްޓުނެވެ.

Advertisement

ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ވެސްޓް ހޭމްއިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ބެންރަހުމާއެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ބޮވެންއެވެ. މެޗުން މޮޅުވެގެން ހަ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އާސެނަލްއަށް އޮތެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އާސެނަލް އަތުގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް އޮތީ މެޗެއް އިތުރަށް ކުޅެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މެޗު ހަމަކުރާއިރު ފަރަގު ޕޮއިންޓަކަށް ކުޑަވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އަދި ކުރިއަށް، ސިޓީއަށް އާސެނަލް މެޗު އޮތުމުން އަމިއްލަ ބާރުގައި ލީގު ދިފާއުކުރުމުގެ ފަހި ފުރުސަތެއް ސިޓީއަށް މިހާރު އެބައޮތެވެ. ދެޓީމްގެ ފޯމަށް ބަލާއިރުވެސް އެޑްވާންޓޭޖް ބޮޑީ ސިޓީއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް