ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 12:28
ބުރުގެ ކޯޗު، ނިޒާމްބެ
ބުރުގެ ކޯޗު، ނިޒާމްބެ
އެފްއޭއެމް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
ނިޒާމްބެގެ މެސެޖު: ބުރުން ޖެހިލުންވާނެ ޓީމެއް ނޯންނާނެ
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ކަަމަކީ ރަނގަޅު ޓީމެއް އުފެއްދުން

މިއަހުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ޖެހިލުންވާނެ އެއްވެސް ޓީމެއް ނޯންނާނެކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބުރުގެ ކޯޗުކަމާ ނިޒާމްގެ ހަވާލުވީ، އެ މުބާރާތަށްފަހުއެވެ. މިއަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕަކީ ނިޒާމްބެގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބުރުން ނުކުންނާނެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. އަނެއްކޮޅު ނިޒާމްބެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބުރުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަކީ، ނިޒާމްބެގެ ކުރީގެ ކުލަބު (ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް)އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ބުރުން މުބާރާތަށް ނިކުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަފުތާއެއްގެ ފަރިތަކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ލީގަށް ދާން ބަލާއިރު، މިއީ ޓީމުގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަން ރަނގަޅު މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމަށް އިތުރު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެންނަންޖެހޭއިރު، މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށްފަހު ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ކުޅުންތެރިން ގެންނަންވެސް ފަސޭހަވާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތް މިހާރު ބުރުން ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އެއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކުލަަބުތައް ގޮސްފައިވާ ހާލަތަށް ނުދާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްކުރުން ކަމަށާއި، އެ ކަންތައް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، ފުރަތަމަ ކަަމަކީ ރަނގަޅު ޓީމެއް އުފެއްދުން ކަމަށްވެސް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. ނިޒާމްބެ ބުނީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކުރަންޖެހޭނީ އެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ

ޓީސީ މެޗާ ގުޅޭގޮތުން ނިޒާމްގެ ބުނީ، ގްރޫޕްގައި ކުޅެންޖެހޭ ދެ މެޗަށް ބަލާއިރު، ޓީސީ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުބާރާތަށް ނުކުތީވެސް ކުރިއަށްދިއުމުގެ އުންމީދުގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމަށެވެ. ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރިގޮތުގައި، މުބާރާތުގެ ޓީމުތަކަށް ބަލާއިރު މާޒިޔާއާއި އީގަލްސް އެއީ ފޭވަރިޓުންނެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި ޓީމުތައް ފެންނަނީ ވަރަށް ގާތްގާތުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކީ ބުރަށް "އަތް ނުލެވޭނެ" ޓީމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނިޒާމްބެ ބުނީ ސީޒަން ފަށަން ކުޅުނު މެޗާއި، މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެކަން ފެނުނުކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ސީޑު ކުރެވިފަ ތިބި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ހަމަގައިމުވެސް ކިޔަން ޖެހޭނީ މާޒިޔާ، އީގަލްސް. ދެން ހުރި ޓީމުތައް ހަމަ ކިޔަންޖެހޭނީ ވަރަށް ގާތްގާތުގަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މީން އެއްވެސް ޓީމަކީ އަތްނުލެވޭ ހިސާބުގަ ތިބި ޓީމުތަކެއް ނޫން.
މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) / ބުރުގެ ކޯޗު

މީގެ އިތުރުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ކުރެވުނު މަސައްކަތާ އަޅައިބަލާއިރު މިއީ ޗެލެންޖަކަށް ވާނެކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ކުޅުމާމެދު އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، މި ސީޒަންގައި ނުކުންނަ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ބުރު ވާދަނުކުރާނެ ޓީމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ބުރުން އެއްވެސް ޓީމަކާމެދު ޖެހިލުންނުވާނެ ކަމަށާއި، ސީޒަނަށް ނުކުންނާނީ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ބަލިކުރެވޭނެތީ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް