ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 12:11
ޝަންގްރިއްލާ
ޝަންގްރިއްލާ
ޝަންގްރިއްލާ
އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން
އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް، ވަރަށް އަވަހަށް ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 74 ބިން ދޫކޮށްފައިވޭ
ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން

މިސަރުކާރުން އައްޑޫސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނާނެކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު (ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓު) ހުޅުވާނެކަމަށް, ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް އެ ރިސޯޓު ހުޅުވޭނެކަމަށެވެ. ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށްޓަކައި ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނެސްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ސަރުކާރުން ބިން ދީފައިވާކަމަށާއި، މިހާތަނަށް އައިއިރު 74 ބިން ދޫކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މިއީވެސް އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ފައިސާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްވެސް ލުއި ލޯނުތައް ސަރުކާރުން ދޫކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިމަގެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަންކެޑެ މަޝްރޫއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިމަޝްރޫއުވެސް އައްޑޫގައި ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތައް ހެދުމަށްފަހު، އެކަން ކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ކެމްޕޭން ކައިރިވީމަ، އިލެކްޝަން ކައިރިވީމަ، އައްޑޫގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ކަމެއް ނުކޮށްދޭނެ. އެއީ އެކަންވެފަ އޮތް ގޮތް. އެކަން ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ. ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ކުރީގެ ވާހަކަ ދެން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަހުމަދު ސާލިހު

ވަރަށް އަވަހަށް އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ހުޅުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރިސޯޓު ނުހުޅުވި ގިނަ ދުވަސް ވާތީ، އައްޑޫގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ރިސޯޓަކީ ގިނަ އަދަދެއް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ރިސޯޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
25%
25%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް