ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 12:02
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ތުރާކުނު އަދި އުލިގަމުގެ ސްކޫލު މަޝްރޫއު
ތުރާކުނުގެ 2 ކްލާސްރޫމް މެއި މަހު އަދި އުލިގަމުގެ 8 ކްލާސްރޫމް ޖޫން މަހުގެ ނިމޭނެ: މިނިސްޓަރު
 
މިވީ 4 އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރުންވަނީ 1316 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި
 
އުލިގަމުގެ ސައިންސް ލެބް، އޭވީ ރޫމް އަދި ވަށާފާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ

ހއ.ތުރާކުނުގެ 02 ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އަދި އުލިގަމުގެ 08 ކްލާސްރޫމްގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމަހުގެ 10 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ތުރާކުނުގައި ދެ ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ގްރައުންޑް ފްލޯ ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތާއި، ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ކޮލަމް ޝަޓަރިން ކޮންކްރީޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އުލިގަމުގެ 08 ކްލާސްރޫމެއްގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ސައިންސް ލެބް، އޭވީ ރޫމް އަދި ވަށާފާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އުލިގަމުގައި ކުރިއަށް މިގެންދާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އުލިގަމުގެ 08 ކްލާސްރޫމް ސައިންސްލެބް އަދި އޭވީ ރޫމް ވަށާފާރު މިމަސައްކަތުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ފުރާޅުގެ ލެވަލް ދެ ބީމް ސައިޑު ޝަޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ފުރާޅުގެ ލެވަލްގެ ދެ ބީމް ސައިޑު ކާސްޓިން މަސައްކަތް އަދި ސީލް ބީމް ބައިންޑިން ޝަޓަރިން މަސައްކަތް އަދި ބްލޮކް ކާސްޓިން މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ފުރާޅުގެ ލެވަލްގެ ދެ ބީމް ސައިޓް ޝަޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މިހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމަށްފަހު ޖޫން 20 ނުވަތަ 23 ގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ

ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި އެކިއެކި މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މިވީ 4 އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރުންވަނީ 1316 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަށާޖެހޭ ތައުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ސުކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ