ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:00
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ގްރީން ފަންޑް ރިޕޯޓު
ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 91 މިލިއަން ރުފިޔާ!
 
ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން 65.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގާފައިވޭ
 
ރިސޯޓުތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 84.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 91.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ގްރީން ފަންޑް ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ ރިސޯޓުތަކަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުންނެވެ. މިގޮތުން ރިސޯޓުތަކުން 84.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. އެއަށްފަހު ގރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބިފައިވަނީ ގެސްޓްހައުސްތަކުންނެވެ. ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ހޮޓާތަކަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ރިސޯޓު، ހޮޓާ އަދި ގެސްޓްހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 89.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. ލިވަބޯޑުތަކުން 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާއިރު ހޯމްސްޓޭއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން 321.5 ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 91،869،375 (ނުވަދިހަ އެއްމިލިއަން އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ގްރީން ފަންޑް ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން 65.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ގްރީން ފަންޑުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމާއި، ފެނުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުން ފަދަ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ގްރީން ޓކުހުގެ ގޮތުގައި 100.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ މަހު ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރީ 74.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިއަހަރު ފެށުނުއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި 774،075،997.09 (ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރުމިލިއަން ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތް ރުފިޔާ ނުވަ ލާރި) ހުއްޓެވެ. ފެންބުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި 825،900،839 (އަށްސަތޭކަ ފަންސަވީސްމިލިއަން ނުވަލައްކަ އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ ރުފިޔާ) ބާކީ ހުރި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

ގްރީން ޓެކުހަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކުހެކެވެ. ފަތުރުވެރިން އައުން އިތުރުވާނަމަ ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު 172،499 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު 177،915 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މާރޗް މަހު 173،514 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު އޭޕްރީލް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު 555،537 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް