ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 05:23
ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން
ދަސްވެނިވުމުގެ ތެރެއިން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު
ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
 
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ، މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި ޕީއެޗްޑީގެ ލެވަލްގެ ކޯސްތަކަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި

ޔުނާން ޕްރޮވިންސް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާ ވެސް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔުނާން ޔުނިވަރސިޓީ، ޔުނާން މިންޒު ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ޔުނާން ނޯމަލް ޔުނިވަރސިޓީން ހުޅުވާލި މިފުރުސަތުގައި ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އަލުން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އާއި މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި ޕީއެޗްޑީގެ ލެވަލްގެ ކޯސްތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޯސްތަކުގެ ވަކި ޝަރުރުތަކުގެ އިތުރުން ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީއިން ނުވަތަ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ޑީފޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެދޭ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެދޭ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓިއުޝަން ފީ އާއި ހުރުމާއި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސް، ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ރިޓާން އެއަރ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލެވެލްއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް ކެންޑިޑޭޓުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެޖާގަ ހަމަކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ ދެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލެވެލްތަކުން މެރިޓް އުސޫލުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދި 19 އެޕްރީލް 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހު 12:30 ގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭޓް ކުރެވޭ ކެންޑިޑޭޓުން އެންގުމުން 26 އޭޕްރިލްގެ ކުރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހަަޔރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ސްކީމަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ލޯނު އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާނަމަ މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ލޯނުގެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެހެން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތަށް ނޮމިނޭޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް