ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 05:21
ދަސްވެނިންތަކެއް، ދަވްނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ދަސްވެނިންތަކެއް، ދަވްނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ރައީސް އޮފީސް
ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު
އައިއެސްޑީބީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ދެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކުން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައި
 
މި ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 އެޕްރީލް 2023 ގެ ކުރިން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިއެސްޑީބީ) ގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނީ ދެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކަށް އައިއެސްޑީބީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ "މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް" ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމާއި "މެރިޓް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފޯ ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯ ޕީއެޗްޑީ އެންޑް ޕޯސްޓްޑޮކްޓަރަލް ރިސަރޗް" އެވެ.

މި ދެ ޕްރޮގްރާމުގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް ޓިއުޝަން ފީ އާއި ސްޓައިޕެންޑް އާއި މެޑިކަލް އިންޝުރެންސާއި ތީސިސް އެލަވަންސް އަދި ދެކޮޅު ޓިކެޓް ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ދޭނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މި ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލައަށް ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 އެޕްރީލް 2023 ގެ ކުރިން އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އެދެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އިސްލާމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް (www.isdb.org/scholarships) އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެ ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯ އާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމް.ކިޔު.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ލައިސެންސިންގ ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް ހެދުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ފަދަ އިދާރާތަކުން ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި އެ އިދާރާއަކުން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް