ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 12:55
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލުތައް ބަދަލުކުރުން
އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 48 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
 
596 އެހެނިހެން އިމާރާތުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނޭ
 
114 ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
248 ޕްރޮޖެކްޓް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައި ދިނުމާއި، ވަށާޖެހޭ ތައުލީމް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 48 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށް 248 ޕްރޮޖެކްޓް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް 48 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިމިފައިވާއިރު، 114 ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރޭގައި 1780 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، 95 މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަދި 596 އެހެނިހެން އިމާރާތުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޅިއަކު 248 ޕްރޮޖެކްޓް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވަނީ. އޭގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ 1780 ކްލާސްރޫމް 95 މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަދި 596 ޕްރޮޖެކްޓްތައް. އޭގެ ތެރޭގައި ސްކޫލު ލެބް، ފާހަނާ، ލެބޯޓްރީ، ލައިބްރަރީ, އޮފީސް އިމާރާތައް ހިމެނޭ. އޭގެ ތެރެއިން މުޅިއަކު މަސައްކަތް ނިމި 48 ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެއިމާރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވެސް ކުރަން ފަށައިފިން. 114 ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. ކުރިއަށް މިއޮތް އަހަރާއި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިމަސައްކަތްތައް ނިމިގެންދާނެ. ބާކީ ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްދަނީ
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ

ވަށާޖެހޭ ތައުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ސުކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ