ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 09:06
ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޔޮޝިމަސަ ހަޔަޝީ އަދި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޗިން ގޭންގް
ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޔޮޝިމަސަ ހަޔަޝީ އަދި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޗިން ގޭންގް
ރޮއިޓާސް
ޖަޕާން - ޗައިނާ
ޓައިވާން ސްޓްރެއިޓްގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް ޖަޕާނުން ގޮވާލައިފި
 
ޖަޕާނުން ވަނީ ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދުތައް ޖަޕާންގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން ހުއްޓާލުމަށްވެސް ޗައިނާއަށް ގޮވާލާފައި
 
ޖަޕާން ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ޖަޕާނުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
 
ޖަޕާނުން ވަނީ ޗައިނާ އިން ރަޝިއާ އެކު އަސްކަރީގޮތުން ގެންގުޅޭ ގާތްގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި

ޓައިވާން ސްޓްރެއިޓްގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުން މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކޮށް، އެސަރަހައްދުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް ޖަޕާނުން ޗައިނާއަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ޖަޕާނުން މިގޮތަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު، އެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ޗައިނާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ދެމެދު ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ޗައިނާ އަދި ޖަޕާންގެ އޮފިޝަލުން ކުރައްވައިފައިވާއިރު، މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި މިވަނީ ޓައިވާންގެ ރައީސް ސައި އިންގްވެން އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެން އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރައީސް ކެވިން މެކާތީ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގެ މަސްރަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުތަނަވަސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޗައިނާ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ފަށާއިފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖަޕާނުން ވަނީ ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދުތައް ޖަޕާންގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަނުން ހުއްޓާލުމަށްވެސް ޗައިނާއަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ޖަޕާން ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ޖަޕާނުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުން ވަނީ ޗައިނާ އިން ރަޝިއާ އެކު އަސްކަރީގޮތުން ގެންގުޅޭ ގާތްގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން، ޗައިނާ ވަފުދުގެ ޗީފް، ހޮންގް ލިއެންގް ވަނީ އެސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޖަޕާނާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ތަފްސީލީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އިސް ތަރުޖަމާނަކު ވަނީ ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އެގައުމުން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ޖަޕާންގެ ޗީފް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ހިރޮކަޒު މަޓްސުނޯ ވަނީ ޓައިވާން ސްޓްރެއިޓްގައި އަމާންކަން ގާއިމުކުރުމަކީ މުޅި ސަރަހައްދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމަޖެހުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުންގެ ވަފުދުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ބައުންޑަރީ އެންޑް އޯޝަން އެފެއަރޒް، ހޮންގް ލިއަންގް އެވެ. އަދަ ޖަޕާން ވަފުދުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އޭޝިއަން އެން އޯޝޭނިއަން އެފެއަރޒް، ޓަކެހިރޯ ފުނަކޮޝިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، މިބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ޖަޕާނުން މިފަހުން، އިރުމަތީ އަދި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑާއި، ސެންކަކު އައިލެންޑްސް އާއި ޓައިވާން ސްޓްރެއިޓްގެ މައްސަލަތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ސެންކަކު އައިލެންޑްސް އަކީ ޖަޕާންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. މި ރަށްތަކަށް ޗައިނާއިން ޑިއައޮޔޫ ކިޔާއިރު، މިރަށްތައް ކައިރީގައި ޗައިނާ އަދި ޖަޕާންގެ ކޯސްޓްގާޑް އުަޅަނދުތައް ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ޗައިނާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް އަރައިގަންނަފަދަ، އެގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަތަކާއި ޓައިވާންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ޖަޕާނުން ނުވަދުމަށްވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

ޗައިނާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެކެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ނުރުހުމުގައި އެމެރިކާގެ އިސްފަރާތްތަކުން، ޓައިވާންގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ޗައިނާގެ ދާހިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާއިން ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ކުރާކަމެއްކަމަށް ޗައިނާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ޓައިވާން އަކީ އެގައުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ބާރުގެ ބޭނުުން ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް