ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 12:08
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުން
28 ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭން ފަށަނީ
 
ވޯރލްޑް ބެންކުން ފަންޑު ވަނީ ލިބިފައި
 
28 ސްކޫލެއް ފާހަަގަކޮށް، އެ ސްކޫލްތަކުގައި އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
 
248 ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

އޮގަސްޓް މަހު 28 ސްކޫލެއްގައި ސްކިލް އެޑިއުކޭޝަން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަރުހަލާ ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރު ޢާއިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އެހެން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޤާސިމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާާއްޖޭގައި މަސައްކަތްތެރިން ވަރަށް މަދު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޫލް ނިމޭ ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ރާވަމުންދޭތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އަޅާނުލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވަ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި މެދު އޭނާ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ރަސްމީ ތައުލީމްގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭނެ ގޮތް ތަޢާރަފްކުރަން ވަނީ ނިންމަވާފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ކަަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުންނަ ވޯރކްޝޮޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން 28 ސްކޫލެއް ފާހަަގަކޮށް، އެ ސްކޫލްތަކުގައި އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވޯރލްޑް ބެންކުން ފަންޑު ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަން ދޭނީ ދަށު ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، އެ ރަށެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ސްކޫލްތެރެއިން ކުދިންނަށް އެ މަސައްކަތް ސްކޫލްތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތަކީ ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި 248 ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮންލައިން ޕްރޮގްރާމް "ރިވެލި" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުފުޅާއެކު ހޫނު ފެނަށް ''މިނެކެ ނުލައި ކޮންމި ކަމަކު ދޮގެ ހެދުމާ އާއްމު ދާ؟''
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާއިރު، "ގައުމިއްޔަތު މާއްދާ" ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެނީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއާ ގުޅޭގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: އިހްސާން
ސިޔާސީ ވައުދެއް ފުއްދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސަރުކާރުން ގެއްލުން އެ ދެނީ 95،000 ދަރިވަރުންގެ މުސްތަގުބަލަށް - އެމްޑީޕީ