ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 12:42
ތ. ތިމަރަފުށި / ޢަލީއާބާދު، އަޙްމަދު މުހައްމަދު (34އ)
ތ. ތިމަރަފުށި / ޢަލީއާބާދު، އަޙްމަދު މުހައްމަދު (34އ)
ޕޮލިސް
ފުލުހުން މީހަކު ހޯދުން
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން މީހަކު ހޯދަނީ
 
ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ތ. ތިމަރަފުށި / ޢަލީއާބާދު، އަޙްމަދު މުހައްމަދު (34އ)

މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައިވާތީ އެ އަމުރާއި ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާތީ ބަންދުގައި ބަހައްޓާ ދިނުމަށް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ތ. ތިމަރަފުށި / ޢަލީއާބާދު، އަޙްމަދު މުހައްމަދު (34އ) އެވެ.

އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުންކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަކީ އެނގިހުރެ ހުއްދަ ނޫން ތަނަކަށް ވަނުމާއި، އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމެވެ. އެ މައްސަލައައާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާތީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބޭ އެއްބާރުލުމަށްޓަކާ ޝުކުރުު ވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް