ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 08:13
ޔަމަންގެ ވެރިރަށް ސަނާގެ މަތިން ހޫޘީންގެ ހެލިކޮަޕްޓަރެއް އުދުހެނީ
ޔަމަންގެ ވެރިރަށް ސަނާގެ މަތިން ހޫޘީންގެ ހެލިކޮަޕްޓަރެއް އުދުހެނީ
ރޮއިޓަރސް
ޔަމަނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ
ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅޭ ވާހަކަތައް ސައުދީ އާއި ހޫޘީންނާ ދެމެދު ބާއްވަނީ
 
އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިއްޖެނަމަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރަން ހުއްޓާލުމަށް އީދު ބަންދުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރެވޭނެ
 
ސައުދީ އާއި ހޫޘީންނާދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ވާހަކަތަކުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ އޮމާނުން

އަށް އަހަރުވީ ދިގު ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އޮމާނުގެ މަންދޫބުން ޔަމަނަށް ވަޑައިގެން ހަނގުރާމަވެރި ހޫޘީ ޖަމާއަތާއެކު ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ހަނގުރާމަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހުއްޓާލުމުގެ ވާހަކަތައް އިރާނުން ވާގިވެރިވާ ހޫޘީ ޖަމާއަތާއެކު ދެއްކުމަށް އޮފިޝަލުން ވަޑައިގަންނަވާނެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދެ މީހަކާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިންނެވެ. މިއީ ސައުދީ އާއި އިރާނުގެ ގުޅުން އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް ނިންމުމާއެކު ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ފެހި ސިގްނަލްކަމަށް މާހިރުންދެކެއެވެ.

ސައުދީ އާއި ހޫޘީންނާދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ވާހަކަތަކުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ އޮމާނުންނެވެ. ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްދާނީ ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަނާގައެވެ. މިވާހަކަތައް ކުރިޔަށްމިދަނީ އދ ގެ ވެސް އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.

ޔަމަނާއެކު ބޯޑަރު ހިއްސާކުރަމުން އަންނަ އޮމާނުން ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ޔަމަނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަދި އެމެރިކާ އާއެކު ވާހަކަތައް ދައްކައިގެން ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ހަނގުރާމަ ދާއިމީ ގޮތަކަށް ނިމިއްޖެނަމަ އެކަންވެގެންދާނީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވިއްޖެނަމަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރަން ހުއްޓާލުމަށް އީދު ބަންދުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރެވޭނެކަމަށް ރޮއިޓަސް އިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސައުދީ އަދި ޔަމަނުގެ ސަރުކާރުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ޔަމަނުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރަމުން އަންނަނީ ހޫޘީންނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހޫޘީން އަންނަނީ ސައުދީ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ޔަމަނުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންނެވެ. މިހަނގުރާމައިގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާއިރު ޔަމަނުގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީންނެވެ.

ރޮއިޓަސް އިން ބުނާގޮތުގައި ވާހަކަތައް ބިނާވެފައިވަނީ ޔަމަނުގެ ޕޯޓުތަކާއި އެއަރޕޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވާލުމަށާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަ މުސާރަ ދިނުމަށާއި ގައުމު އަލުން ބިނާކުރުމަށާއި ސިޔާސީ އައު ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ހޫޘީންނާއެކު އަލުން ވާހަކަތައް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައެވެ. އދން އުންމީދުކުރަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށްފަހު ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް ޔަމަނުގައި އެކުލަވާލެވޭނެކަމަށެވެ. އދ ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު މިހަފްތާތެރޭގައި ވަނީ އޮމާނާއި ހޫޘީންގެ އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ޔަމަނަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ސައުދީން ވަނީ ޔަމަނުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޕޯޓުތަކަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް