ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 23:05
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރަޝިއާގެ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު
ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރަކީ ކޮބާ؟ މިކަމުގައި ރަޝިއާގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބާ؟
 
މިވަގުތު ރަޝިއާގައި މިފަދަ 2،000ށްވުރެ ގިނަ ހަތިޔާރު އެބަހުރި، މިއީ އެމެރިކާގެ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާ އަޅައިބަލާއިރު 10 ގުނަ އިތުރު އަދަދެއް
 
ބެލަރޫސްގައި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބަހައްޓަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ޕުޓިން ކުރެއްވި އިއުލާނަކީ ރަޝިއާއިން ކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ އިއުލާން
 
ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ފަރާތަކީ އެގައުމުގެ ރައީސް

މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހު، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ އެގައުމުގެ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އަވައްޓެރި ބެލަރޫސްގައި ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. މިއީ "ނޮން-ޕްރޮލިފެރޭޝަން އޮފް ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސް" އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވާނެކަމެއް ނޫންކަންވެސް ޕުޓިން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިއާއެކު އުފެދުނު ސުވާލުތަކަކީ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރަކީ ކޮބައިތޯއާއި މިކަމުގައި ރަޝިއާގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

Advertisement

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން، ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާ ގުޅުވައި ރަޝިއާގެ ރައީސް ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއިން ވަނީ، މިހާރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ 1962 ވަނަ އަހަރުގެ ކިއުބަން މިސައިލް ކާރިސާއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމަކާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ދަނީ އެގައުމުގެ ވާހަކަތައް ގޯސްކޮށް މާނަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިނާއި އެގައުމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން މިހާރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދަނީ، ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާގެ ރައީސް ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެތީއެވެ. ރަޝިއާގެ ދިފާއުގައި މިފަދަ ކޮންމެ ހަތިޔާރެއްވެސް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވުމާއެކު ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރަކީ ކޮބާ؟

ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރަކީ ކޮބައިކަމާ މެދު ކަމުގެ މާހިރުން ވަނީ ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ބަހުސްކޮށްފައެވެ. ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރަކީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ވަކި އުކުޅުވެރި ފައިދާތަކެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެވެ.

ރަޝިއާގައި މިވަގުތު ވަނީ މިފަދަ ކިތައް ހަތިޔާރުކަމެއް ސީދާ ބުނަން ދަތިވާނެއެވެ. މިއީ ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އުފެދިގެންދިޔަ ސިއްރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިއްރެކެވެ.

އެމެރިކާ އަދި ނޭޓޯގެ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާ އަޅައިބަލާއިރު، ރަޝިއާގެ މިފަދަ ހަތިޔާރުގެ އަދަދު އެތައް ގުނައެއް އިތުރެވެ. އެމެރިކާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިވަގުތުވެސް ރަޝިއާގައި މިފަދަ، 2،000ށްވުރެ ގިނަ ހަތިޔާރު އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާ އަޅައިބަލާއިރު 10 ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މި ހަތިޔާރުތަކަކީ، އެއްގަމާއި ކަނޑު، އަދި ވައިގެ މަގުން މިސައިލާއި ޓޯރޕެޑޯސް އަދި ގްރެވެޓީ ބޮން ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ. އަދި މިއީ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށްފަހު، ބޭނުން ތަނެއްގައި ގޮއްވައިލެވޭގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

އެމެރިކާއިން މިފަދަ 200އެއްހާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅޭއިރު، އޭގެ ގިނަ ހަތިޔާރުތައް އެގައުމުން ބަހައްޓާފައި ވަނީ ޔޫރަޕްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައެވެ. އެގޮތުން، އިޓަލީ، ޖަރުމަނު، ތުރުކީ، ބެލްޖިއަމް އަދި ނެދަރލޭންޑްސްގައި އެމެރިކާގެ މިފަދަ ހަތިޔާރުތައް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުން

1991 ވަނަ އަހަރު، ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނަށް ނިމުމެއް އައުމާއެކު، ސޯވިއެޓުން ޔޫކްރެއިން، ކަޒަކްސްތާން އަދި ބެލަރޫސްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތައް ވަނީ ރަޝިއާއާ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ސޯވިއެޓުންގެ ހުރިހާ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރެއް ހުރީ ރަޝިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައެވެ.

1990ގެ އަހަރުތަކުގައި މިހުރިހާ ހަތިޔާރެއް ރަޝިއާއަށް ގެންދެވުނު ފަހުން މީގެ ކުރިން މި ހަތިޔާރުތައް އެހެން ގައުމެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ރަޝިއާއިން ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ. ބެލަރޫސްގައި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބަހައްޓަވަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ޕުޓިން ކުރެއްވި އިއުލާނަކީ ރަޝިއާއިން ކުރި މިފަދަ ފުރަތަމަ އިއުލާނެވެ.

ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަނުން ސޮއިކުރި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނުފެތުރުމުގެ މުއާހަދާގައި ވާގޮތުން؛ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީ، ނިއުކްލިއަރ ބާރެއް ނޫން ބާރަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެހަތިޔާރުތައް އެގައުމުގެ ބާރު ހިނގާ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް، ގެންދެވޭނެއެވެ. ޔޫރަޕްގައި އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތައް ބަހައްޓާފައި ވަނީ މިގޮތަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޑޮކްޓްރިންގައިވާ ގޮތުން؛ ސްޓްރެޓީޖިކް އަދި ނޮން ސްޓްރެޓީޖިކް ގޮތުންވެސް، ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމަވާ ފަރާތަކީ އެގައުމުގެ ރައީސެވެ.

ރަޝިއާއިން ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއެއް ދޭނަމަ، އެހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރާނެކަމަށް ގިނަ މާހިރުން އިއްތިފާގުވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ، ރަޝިއާގެ މުޅި އަސްކަރިއްޔާ އެލަރޓަށް އަންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް