ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 22:29
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދިޔަ ހަތަރު ބައިވެރިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދިޔަ ހަތަރު ބައިވެރިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާ ހަތަރު ބައިވެރިން އިއުލާންކޮށްފި
 
ހަ އެޕިސޯޑަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭނެ
 
މުބާރާތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެގެންދިޔަ
 
ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް ވަނީ ކިޔަވައިދެއްވި އުސްތާޒުންނާއި، އުސްތާޒާއިންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައި

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ވަކިވެގެންދާ ހަތަރު ބައިވެރިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވަނީ އޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވި 111 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 20 ބައިވެރިއަކު ހޮވައިގެން ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ 24 މާޗް 2023ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކިޔެވުން އެ ރޭ ވަނީ ފަށާފައެވެ. 

07 މާޗް ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދީފައިވަނީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ޝޯއާއި ދެ ވަނަ އެލިމިނޭޝަނެވެ. މިރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ރައުންޑުގައި 15 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބައިވެރިއަކު މުބާރާތަށް ވަނީ އަލްވަދާއު ކިޔާފައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުން 15 ވަނައަށް ދިޔަ އިޖާޒަތު ހަމޫދާ އަބްދުﷲ ބުނެފައިވަނީ، އުފާވެރި ހަނދާންތަކެއް ކަމަށާއި، އަބަދުވެސް އެ ހަނދާންތައް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތުން ގިނަ ކަންކަން ދަސްވެގެންދިޔަކަމަށެވެ. 14 ވަނައަށް ދިޔަ އާސިމާ އާދަމް ބުނެފައިވަނީ، ފުރަތަމަ ޤުރުއާން ކިޔަވައިދީފައިވަނީ މަންމަ ކަމަށާއި، މަންމައަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ހައްގުކަމަށެވެ. 13 ވަނައަށް ދިޔަ ލިއުޝާ ހަސަން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަަމަށާއި، މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި 12 ވަނައަށް ދިޔަ އާއިޝަތު ޝަރުފާ ބުނެފައިވަނީ މުބާރާތަކަށް ވާތީ ވަކިވާންޖެހޭނެކަން އެނގޭކަމަށާއި، ދެން އަންނަ ފަހަރަކު މިފަހަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށް، ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުން އަލްވަދާއުކީ ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ވަނީ ކިޔަވައިދެއްވި އުސްތާޒުންނާއި، އުސްތާޒާއިންނާއި، މަންމައާއި ބައްޕަ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޝަންގައި 5 ބައިވެރިން ވަކިވެ ދިޔަ

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އެލިމިނޭޝަންގައި 5 ބައިވެރިން ވަކިވެގެންދިޔައެވެ. އެއީ 20 ވަނައަށް ދިޔަ އާމިނަތު ލައިޝާ ސަލީމް، 19 ވަނައަށް ދިޔަ ރުސްދުމް ދާއޫދު، 18 ވަނައަށް ދިޔަ އިބްރާހީމް އައުސް، 17 ވަނައަށް ދިޔަ ޝިފާޒާ ނައީމް، އަދި 16 ވަނައަށް ދިޔަ ސުމާ ހުސައިނެވެ.

ހަ އެޕިސޯޑަށް ކުރިއަށް މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެލިމިނޭޓްވެގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ގިނަ އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެއެވެ.

16 އަހަރާ 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
23%
19%
12%
27%
12%
8%
ކޮމެންޓް