ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 21:19
އެމްޓީޑީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
އެމްޓީޑީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދައުވަތު
ޖޭޕީން ފޮނުވި ސިޓީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު: އެމްޓީޑީ
 
މިވަގުތު ޖޭޕީ އާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން
 
ގިނަ ބަޔެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ބޭނުންވޭ
 
އެމްޓީޑީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ)އަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ގާސިމް އިބްރާހީމް އެމްޓީޑީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ގިނަ ބަޔެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ގައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހުގެ މަގަށް ގެންދިޔުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އެމްޓީޑީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ދައުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ.

މަޝްވަރާތަކުގައި އެމްޓީޑީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް އަވަހަށް ޖޭޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ފޮނުވަންވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު އެމްޓީޑީން ބުނީ ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މަޝްވަރާ ފެށުމަށް ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސިޓީ އާއި ގުޅިގެން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދު ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެ، އަދީބަށް ވަނީ 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދީބު ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައެވެ.

ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން އެމްޓީޑީއަށް ގާސިމް ދައުވަތު ފޮނުއްވާފައިވާއިރު އެ ޕާޓީން ވަނީ ކޯލިޝަން ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ދައުވަތު އެމްއެންޕީއާއި، އެމްއާރްއެމް، ޕީޕީއެމް އާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ މުހައްމަދަށް މުނައްވަރަށް ފޮނުވާފައެވެ. މިދައުވަތާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާއިރު އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޖޭޕީ އާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ބޭނުންނުވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެމްއާރްއެމްއިން ވަނީ ޖޭޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށްފައެވެ. މިވަގުތު ޖޭޕީ އާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުން އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް