ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 11:44
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް
ވިހަ މާއްދާތަކުން ދުރުވެ، ފައިދާހުރި ކާނާއާ ގާތްވުން މުހިންމު: ރައީސް
 
ގުދުރަތީ ވެށި އޭގެ ޠަބީއީ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
 
ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވުމަކީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް
 
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "ސިއްހަތު އެންމެންނަށް"

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކެމިކަލްތަކާއި ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ވިހަ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދެއްވި ޚިޠާބުގައެވެ. މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ "ސިއްހަތު އެންމެންނަށް" މި ޝިއާރެވެ.

ރައީސްގެ ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ޝިއާރަކީ ރާއްޖޭގައި އަލުން ފުޅާކުރަން ޖެހިފައިވާ ޕަބްލިކް ހެލްތު ދާއިރާއާ ވަރަށް ގުޅުން ހުރި ޝިއާރެއް ކަމަށެވެ. ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ހޭދަވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ޕަބްލިކް ހެލްތު ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ދިވެހިންގެ ހަށިހެޔޮކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ، ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފެތުރެމުން ދިއުންކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކެންސަރާއި، ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ނޭވާލާ ނިޒާމާ ގުޅުން ހުރި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މަތިވަމުންދާކަމަށާއި، މިއީ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަން ރައީސް ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ކެމިކަލްތަކާއި ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ވިހަ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު އިރުޝާދުދެއްވިއެވެ. އަދި ގުދުރަތީ ވެށި އޭގެ ޠަބީއީ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ ދިރުންތަކަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވިޔަނުދީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިއީވެސް ދިވެހިންގެ ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެންމެންނަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމާވެސް ތަފާތުވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކަށް ބަލާއިރު ިއަދު ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައީީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެނީ ފައިދާ ހުރި ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، ސާފު ބޯފެނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާހައުލީ ނިޒާމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް