ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:19
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކޮތަޅުން ފީ ނެގުން
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ، އިތުރު ގޮތެއް ހޯދައިފިންތަ؟
 
2030 ގައި "ނެޓް ޒީރޯ" އަށް ވާސިލްވުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި
 
ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
 
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނަގާނީ އޭޕްރިލް 18 އިން ފެށިގެން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 2030 ވަނަ އަހަރު "ނެޓް ޒީރޯ" އާ ހަމައަށް ވާސިލްވުމަށް އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައެވެ. ރާއްޖެއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ތަހަންމަލުކުރަންޖެހޭނެ ފަދަ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައިވާ ޤައުމަކަށް ވެފައިި، މި އަމާޒަކީ ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަގޭސްތައް މަދުކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒެކެވެ.

މި އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަހަރުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން މި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު މީގެ ތެރޭގައި ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން މަނާކުރުން ނުވަތަ މަދުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޕްލާސްޓިކަކީ ދުނިޔެ އެންމެ ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރު ކުރާ އެކައްޗެވެ. އަދި ނައްތާލަންވެސް އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ބާވަތަށް ވެފައި، މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ބައްޔަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ.

ޕްލާސްޓިކުގެ ނުރައްކަލާ ރާއްޖެއަށްވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާއިރު، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި، ނެޓް ޒީރޯގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ރާވައި ހިންގައި، ކުނިން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ނައްތާލައި ނުވަތަ މަދުކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޚާއްސަކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރާ އެއް މަސައްކަތަކީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނެގުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި ގާނޫނުގެ 8 ވަނަ ބާބުގައި ވާގޮތުން ވިޔަފާރި ޙަރަކާތަކުން ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްގައި ކަސްޓަމަރަށް ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް، އެ ވިޔަފާރި ޙަރަކާތުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ ގޮތުގައި އެ ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން 2 ރުފިޔާ ނެގުން ގާނޫނޫގައި ލާޒިމް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެން 3 ތަނެއް އިސްތިސްނާވެއެވެ. އެއީ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު، ބަންދުނުކޮށް ހުންނަ، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތާޒާ މަސް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ވިއްކާ ނުވަތަ ދޫކުރާ "ބިންލައިނަރ" އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

މި ހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 18 އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނަގަން ފަށާނެއެވެ.

މިއީ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމުން މިކަމަށް އާންމުންވެސް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރަންޖެހެއެވެ. ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ޕްލަސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް 2 ރުފިޔާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ވިޔަފާރިކުރަން ދާއިރު ފޮތި ކޮތަޅެއް ގެންދެވިދާނެއެވެ. މިކޮތަޅު އެތައް ފަހަރަކު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިވެސް މެއެވެ. މިހާރުން ފެށިގެން މިގޮތަށް ހޭނުން ވެސް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، މަޑުމަޑުން "ފޭސްއައުޓް" ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ. މިގޮތުން ހަމަ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމާއި މަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިގަވާއިދުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި އަދި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކޮށް ހުއްޓުވުމާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް މަދުކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް