ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 15:56
އައްބާސް ފާއިޒު
އައްބާސް ފާއިޒު
ރައީސް އޮފީސް
ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ
ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު އައްބާސް ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
 
މި ކޮމިޓީއަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ބޭއްވި ކޮމިޓީއެއް
 
ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އައްބާސް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 2021 މެއި 19ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާގޮތް ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރެއްވި މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒް ހާޒިރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ މެންދުރު 02:00ށެވެ.

މި ކޮމިޓީއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ބޭއްވި ކޮމިޓީއެކެވެ.

Advertisement

ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޓީގައި އައްބާސް ފާއިޒް ދައްކަވާނެކަަމަށް ލަފާކުރެއްވެނީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ކަަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ކުރިޔަށްދާ ތަހުގީގާއި އެންމެހާ ކޯޓު މަރުހަލާތައް ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އައްބާސް ފާއިޒް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 2021 މެއި 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް