ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 20:07
ފިންލޭންޑް ދިދައާއި ނޭޓޯގެ ދިދަ، ފިންލޭންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ނަގާފައި
ފިންލޭންޑް ދިދައާއި ނޭޓޯގެ ދިދަ، ފިންލޭންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ނަގާފައި
ރޮއިޓާސް
ފިންލޭންޑް ނޭޓޯއާ ގުޅުން
ފިންލޭންޑަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން
 
ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ފިންލޭންޑަށް ދީފައިވަނީ އޭޕްރިލް ހަތަރުވަނަ ދުވަހު
 
ނޭޓޯގެ 30 މެމްބަރު ގައުމުގެ ދިދައާއެކު ފިންލޭންޑްގެ ދިދަވެސް މިހާރު ވަނީ، ބްރަސްލްސްގައި ހުންނަ ނޭޓޯގެ މައި އިދާރާގައި ނަގާފައި
 
ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމާއެކު، އަސްކަރީގޮތުން އެއްވެސް އަތަކަށް ނުޖެހި ފިންލޭންޑް އޮތް އޮތުމަށް މިވަނީ ނިމުން އައިސްފައި

ނޯތު އެޓްލާންޓިކް ޓްރީޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން (ނޭޓޯ)ގެ މެމްބަރުކަން ރަސްމީކޮށް ފިންލޭޑަށް ދީފިއެވެ.

ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ފިންލޭންޑަށް ދީފައިވަނީ އޭޕްރިލް ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު ނޭޓޯގެ 30 މެމްބަރު ގައުމުގެ ދިދައާއެކު ފިންލޭންޑްގެ ދިދަވެސް ވަނީ މިހާރު، ބްރަސްލްސްގައި ހުންނަ ނޭޓޯގެ މައި އިދާރާގައި ނަގާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ފިންލޭންޑަކީ އަސްކަރީގޮތުން އެއްވެސް ގައުމަކާއެކު ބައިއަތު ހިފާފައިވާ ގައުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމާއެކު، އަސްކަރީގޮތުން އެއްވެސް އަތަކަށް ނުޖެހި ފިންލޭންޑް އޮތް އޮތުމަށް މިވަނީ ނިމުން އައިސްފައެވެ.

ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯއާ ގުޅެން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަނގުރާމަ ފެށުމުންނެވެ. މިއާއެކު އެގައުމުން ވަނީ, ރަޝިއާއަކީ އެގައުމެއް ސަލާމަތަށްވެސް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ދެކި، ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް، އެހެން ގައުމަކުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ، އެޖަމިއްޔާގެ ހުރިހާ ގައުމެއް އެގައުމެއްގެ ދިފާއުގައި ތެދުވެ ރައްދު ހަމަލާ ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ހޯދުމާއެކު އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި މިއާއެކު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ރަޝިއާއިން އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފިންލޭންޑާއެކު ސްވިޑްންއިންވެސް ވަނީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ނަމަވެސް، ނޭޓޯގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށްޓަކައި އެޖަމިއްޔާގައި މިހާރު ތިބި ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ރުހުން ބޭނުންވާތީއާއި, ނަމަވެސް ތުރުކީއާއި ހަންގޭރީގެ ރުހުން ސްވިޑްންއަށް ނުލިބޭތީ އެގައުމަށް ވަނީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ހޯދުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް