ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 18:27
ދިވެހި ހައްޖާޖީން މިނާގައި
ދިވެހި ހައްޖާޖީން މިނާގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުން
ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި
 
ބިޑު ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކަށް އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
ޙައްޖު ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތް ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ އަސާސީކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް

1444 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގައި ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުމުން އަލުން އެކުންފުނިތަކަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތަކުގައި ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ޚިދުމަތަށް އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާއިބެހޭ އުސޫލާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، ޙައްޖު ޕްރޮޕޯޒަލް ފޮތް ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ އަސާސީކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަމަށެވެ. އަދި މިޙާލަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބާޠިލްކޮށް ދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ދެކޭކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން 27 ފެބުރުވަރީ ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުންފުނިތަކުން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ބާޠިލްކޮށް، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކަށް އަލުން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ކުރީގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޙައްޖަށް ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ފިޔަވާ ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ބިޑު ހުށަހެޅޭނީ -/75000 (ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި -/95000 (ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އާ ދެމެދުގެ އަގަކަށެވެ. އަދި ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 13 އޭޕްރިލް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 06 އޭޕްރިލް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގ ރޫމް 1 ގައެވެ.

ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 13 އޭޕްރިލް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި، ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްކެއްގެ ހާޒިރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
33%
67%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިނާ އާއި އަރަފާތުގައި ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ތިބެން ރަނގަޅު ތަންތަން ހޯދާނަމޭ ބުނި، ފެނުނީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ސިފަ!
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު މިނިސްޓްރީ 27 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނިވެފައި ނޯންނާނެ: ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
ފަގީރުންގެ ލިސްޓަކީ ބަދަލުވާ ލިސްޓެއް، ހައްޖަށް ފޮނުވީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ލިސްޓަކަށް ކަމަށް ބުނެ ފަރުޖައްސާލަވެން ނެތް: ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
ހައްޖު ވެރިންނަށް ދިވެހި ރަހަތައް ލެއްވުން: އަލަށް ކުރާކަމެއްތަ؟
ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ފުރާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވޭ، ހުއްދަ ނެތް ގްރޫޕްތަކުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަނީ ''ސައޫދީ ޓުއަރ''ގެ ނަމުގައި
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމާ ގުޅޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި