ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 13:05
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް
ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ނަމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިބި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި
މެންބަރުންތަކެއް ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރު ނުވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ
އެ މެންބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 130 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ 2ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން

ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ނަމުގައި ވަކި ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕެއް އުފައްދައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ވަކިކޮށް، ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާމެދު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 130 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގެ 2ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެ މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުން ވަކިކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް މުޣުނީއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދައިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަށް އެޑްރެސްކޮށް، 21 މާރޗްގައި ތިނަދޫ އުތުރު ދާާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ގަވާއިދުގައި ވެސް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ވަކި މެންބަރުންތަކެއް ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރު ނުވުމާއި، ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރުތަކާއި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ، އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ކޮމިޓީތަކުގައި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލުތައް ކުރަމުންދާ ބައެއް މެންބަރުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮތްގައި ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންކަން މުޣުނީގެ އެ ސިޓީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެ ސިޓީގައި މުޣުނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވައިގެން ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީ އަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ހިނދު، އެ ބޭފުޅުން އެ މަޤާމުތަކުގައި ބޭތިއްބުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ސިޔާސީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ނަމުގައި ވަކި ޕީޖީ ގްރޫޕެއް އުފައްދައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވެސް މުޣުނީ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް