ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 12:23
ސޯސަން މަގުގެ ކަންމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުނިކޮތަޅުތަކެއް
ސޯސަން މަގުގެ ކަންމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކުނިކޮތަޅުތަކެއް
އަމްނާ އިމާދު
ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕެކްކުރުން
ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕެކް ކުރުމަކީ ގޭބިސީތަކުގެ ޒިންމާއެއް: ވެމްކޯ
 
މާލެސިޓީ ރީތި ސާފުތަނަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރޭ
 
ކުނި އަދި ދިޔަ ސިޑި މައްޗަށް ފައިބާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ
 
މިމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ

ގޭބިސީތަކުން ނެރޭ ކުނިކޮތަޅު ރަނގަޅަށް ޕެކް ނުކުރާ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި އުފުލޭ ގޮތަށް އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ގޭބިސީތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކޮތަޅުތަކުގައި ބަންދުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ލިބޭ އެއްޝަކުވާއަކީ ސިޑި މައްޗަށް ކުނި އަދި އޭގެ ދިޔަ ފައިބާފައި ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ކުނި ކޮތަޅު ރަނގަޅަށް ޕެކް ކުރުމަށްފަހު ނެރޭނަމަ މިމައްސަލަ ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށެވެ. ވެމްކޯގެ މުއައްޒަފުންނަށް އެރައްކާތެރިކަމާއެކު އުފުލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ކުނި އުފައްދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުނި ރަނގަަޅަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ކުނި ޕެކް ކުރެވިއްޖެއްޔާ މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްލު ކުރެވިދާނެ. ކުނި އެއްކޮތަޅަކަށް އަޅާފައި ހުންނައިރު، ދިޔަލާ ކަހަލަ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުންނައިރު އެރަނގަޅަށް ޕެކް ނުކޮށް ހުރެއްޖެއްޔާ މިމައްސަލަ ދިމާވާނެ. އެންމެ އަވަހަށް އޭގެ ގެއްލުން ލިބޭނީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށް. މިސާލަކަށް 10 ވަނަ ބުރިން ބާލާ ކުނިކޮތަޅު ރަނގަަޅަށް ޕެކް ނުކޮށް ހުރިއްޔާ އެ ގްރައުންޑާ ހަމައަށް ގެންދަންދެން އޭގެން ތިކި ތަޅާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުއައްޒަފުންނަށް އެރައްކާތެރިކަމާއެކު އުފުލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ކުނި އުފައްދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް. ގޭބިސީގެ ޒިންމާއެއް ގޮތުގައި ހަދަންޖެހޭ. ރަނގަަޅަށް ޕެކް ކުރެވިއްޖެއްޔާ އޭގެ ދިޔަ އެއް ނުފައިބާނެ. އެހެންވީމަ އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕެކް ކުރުން.
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު

ކުނިނެގުމަށް ބައެއް ގޭބިސީތަކަށްދާ ވަގުތު ގެއަށް ނުވަދެވޭ މައްސަލައަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ގޭގައި މީހުން ނޫޅުނު ނަމަވެސް ކުނި ނެރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެވަގުތު އެގެއަކުން ކުނި ނުނެރެވޭނަމަ ގެއްލިގެންދަނީ ވަރަށް އަގުހުރި ވަގުތު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުނި މަގު މައްޗަށް ބޭލުމާއި، ކުނި ބަލާ ނާންނަ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ.

މާލެސިޓީ ރީތި ސާފުތަނަކަށް ހެދުމަށް ވެމްކޯއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގައި ހުންނަ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންދަނީ ވެމްކޯއިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް