ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 22:28
ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ޔޮޝިމަސަ ހަޔަޝީ އަދި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗިން ގޭންގް
ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ، ޔޮޝިމަސަ ހަޔަޝީ އަދި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗިން ގޭންގް
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-ޖަޕާން
ޗައިނާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޖަޕާނު ރައްޔިތަކު ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި
 
2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން ވަނީ ޖާސޫސުކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަޕާނުގެ 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި
 
ހަޔަޝީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޗައިނާއިން ޖަޕާނު ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައި
 
މިކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އެ ކޭސް ހޭންޑްލްކުރާނެ ކަމަށް

ޗައިނާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޖަޕާނު ރައްޔިތަކު ދޫކޮށްލަން، އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޔޮޝިމަސަ ހަޔަޝީ، ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗިން ގޭންގްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖަޕާން އަދި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު، ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ހަޔަޝީގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަކު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޗައިނާއިން ވަނީ އެސްޓެލަސް ފަރމާ އިންކްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ޖަޕާނު ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން ވަނީ، ޖާސޫސުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަޕާންގެ 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިކަމަށް ޖަޕާންގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަޔަޝީ ވަނީ، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޗައިނާއިން ޖަޕާނު ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ، ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އެ ކޭސް ހޭންޑްލް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ ގާނޫނީ މަރުހަލާގައި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖަޕާނުން ބާރުއަޅާކަމަށާއި، އެގައުމުން ބޭނުންވަނީ އިންސާފުވެރި އަދި ރައްކާތެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށްކަމަށް ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވާފައި ވާނެކަމަށް ހަޔަޝީ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގެ ރައްދު ޗައިނާގެ ރައީސް ދެއްވި ގޮތެއް ހަޔަޝީ ހާމައެއްނުކުރައްވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވުމާގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި ވާނެކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ރަޝިއާއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަވަމުން ދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާއި، އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި އެގައުމުގެ މެރިޓައިމް ޕްރެޒެންސް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް ފާޅުކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ހަޔަޝީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:38
މުހައްމަދު
އެހެން ގައުމުތަކަށް ގޮސް އެގައުމުތަކުގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އުޅުނުކަން ސާބިތުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި، ވަކިމުއްދަތަކަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ފެނޭ.