ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:59
އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމުގައި މައްސަލަތަކެއް؟
އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީ
އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމުގައި މައްސަލަތަކެއް؟
 
1994 ވަނަ އަހަރު، ޑިމޮކްރަޓުންނާ މެދު އިންތިހާ ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން ދެކުނީ 17 ޕަސެންޓް ރިޕަބްލިކަންސްއިން
 
1980ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން، އެމެރިކާގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލުމުގެ މައްސަލަ، އިންތިހާއަށް ގޯސް

ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިމޮކްރަސީގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދަނީ އެމެރިކާ ކަމާ މެދު ދެބަސްވާނެ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ މަސްރަޙުގައި އުފެދެމުންދާ ހަލަބޮލިކަމާއި ގަދަ އޮއެވަރުތަކާއެކު، އެއީ ޙަޤީޤީ މަންޒަރެއް ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ދަރަޖައަށް ކަންކަން ނުދެއެކޭވެސް ނުދެންނެވޭނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމުގައި މިހާރު މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައި ވާ ކަމަށާ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އެމެރިކާގައި އޮންނަ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖުގެ ނިޒާމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށާ، އެކަމުގެ ސަބަބުން، މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދިފައިވާ ބައިބައިވުންތައް އިތުރަށް ފުންވަމުން ދާ ކަމަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭ އިސް ތަޖުރިބާކާރަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވޮޝިންގްޓަން ޑީސީގައި މަރުކަޒު ކޮށްގެން ހިންގާ ތިންކްޓޭންކެއް ކަމަށް ވާ، އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޗައިނާ-އެމެރިކަން ސްޓަޑީޒްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ސްޕެޝަލިސްޓް، ސޫރަބް ގުޕްތާ، ޗައިނާ ގްލޯބަލް ޓެލެވިޜަން ނެޓްވަރކް (ސީޖީޓީއެން)އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، 1980ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން، އެމެރިކާގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލުމުގެ މައްސަލަ، އިންތިހާއަށް ގޯސްވެފައި ވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ޙައްލު ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ މާ ބޮޑު ނިޝާނެއްވެސް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ގުޕްތާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޕިއު ރިސަރޗް ސެންޓަރގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 1994 ވަނަ އަހަރު، ޑިމޮކްރަޓުންނާ މެދު އިންތިހާ ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން ދެކުނީ 17 ޕަސެންޓް ރިޕަބްލިކަންސްއިންނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް، ރިޕަބްލިކަންސްއާ މެދު އިންތިހާ ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން ދެކުނީ 16 ޕަސެންޓް ޑިމޮކްރަޓުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު، ޢަދަދުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ޑިމޮކްރަޓުންނާ މެދު އިންތިހާ ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން ދެކޭ ރިޕަބްލިކަންސްގެ ނިސްބަތް، 43 ޕަސެންޓަށް އެރި އިރު، ރިޕަބްލިކަންސްއާ މެދު އިންތިހާ ނޭދެވޭ ނަޒަރަކުން ދުށް ޑިމޮކްރަޓުންގެ ނިސްބަތް ވަނީ 44 ޕަސެންޓަށް އަރާފައެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަގައިމުވެސް އެމެރިކާގެ ބައިބައިވުންތައް ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެހެން. މިގައުމުގެ އުއްމީދުތަކުގައި މެދު މިންގަނޑެއް ނޯވޭ. އަމިއްލަ އުއްމީދުތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އަމިއްލަ އުންމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދާދޭނެ ގާބިލްކަމެއް ނެތް. އަދި ހިތާމަ ހުރި ޙަޤީޤަތަކީ، އެއީ މި މުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައިވުންތައް އުފެދެމުންދާ ކަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ފެންނަނީ، 1980 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އައި ނިއޯލިބަރަލް ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން. ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ މިކަން ޙައްލުވެދާނެ ކަމަކަށްވެސް ޢުއްމީދެއް ނުކުރަން.
ސޫރަބް ގުޕްތާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރެއް

އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ފޭރާން އޮތީ ވީދި، 'ކަފާސް' ވެފައި ކަމުގައި ވާ އިރު، އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނަށް އަތްގަދަ ކުރަން ކަންވެސް ގުޕްތާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ގުޕްތާ ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގުޅުންތަކުގެ ނިޒާމަކީ ދެމެހެއްޓިގެންދާން ޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ކަމަށާ، އެކަން ވާން ޖެހޭނީ އދ އިން މަރުކަޒު ކުރާ ނިޒާމަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޤައުމަކުން އިއްތިފާޤުވާ އެއް ހަމައެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ގުޕްތާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް