ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:42
ރ. ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސަން ކުންފުނިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
ރ. ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސަން ކުންފުނިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ސަން ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫން
 
ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު ދީބާނާޒް ފަހުމީ
 
އެއީ ކުންފުނީގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ތަހުގީގުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުކަމަށް ބުނެފައިވޭ
 
ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަށު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ވަަނީ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި

ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިިނިޔަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު ދީބާނާޒް ފަހުމީއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔައީ، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވަނީ ހުލާސާ ގޮތެއްގައި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެކެވެ. އެއީ ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަށު ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމެވެ.

ސަން ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ބައެއް ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދަށު ކޯޓުގައި އެދުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ހެކިތައް ދައުލަތަށް ދޫކުރުމަށް ގާޒީ ނިންމަވާފައިވާތީ، ސަން ކުންފުނިން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރީއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި، ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް މެމޯގެ ދަށުން ތަހުގީގު ޓީމުން ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާ ސުވާލު ކުރުމުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް ހިމެނެއެވެ.

ދިފާއުން ބުނާގޮތުގައި އެ ހެކިތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެ ފަރާތުން އެދެއެވެ. އެއީ ކުންފުނީގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ތަހުގީގުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތަކަށްވާއިރު، އެ މައުލޫމާތުތައް ލީކުވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ ހައްގަށްވެސް އަރައިގަނެވިދާނެކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސަން ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ހުށައެޅުމެއް ބަލައިނުގަތުމަށް، ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ ނިންމެވިއެވެ. ގާޒީގެ މި ނިންމެވުމާއެކު، ތަހުގީގުގެ ބޭރުން އޭސީޕީ މުހައްމަދު ރިޔާޒް، ކްރިކް ރިޒާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކައާ ގުޅޭ އޯޑިއޯވެސް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެ.  

އިސްތިއުނާފަށް ރައްދު ދެމުން ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، މިއީ އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އެއަށްފަހު ދެފަރާތުންވެސް ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނެތްނަމަ، ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް