ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 11:37
ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާގެ ބޯޑަރަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، މިއަދު ޚަދީޖާ ދިރިއުޅުމުގައި ވަނީ ހަމައެކަނި އެ 6 މާމަ ދަރިން
އެކި ހާދިސާތަކުގައި ދަރިން ގެއްލުން
"ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކަށް ދަރިއަކު ގެއްލޭ"
 
ޚަދީޖާގެ އުފަން ދަރިންގެ ތެރެއިން 2 ކުދިން މަރުވީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި
 
3 ވަނަ ދަރިފުޅަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާއިރު، 4 ވަނަ ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި

މައިވަންތަ ލޯބީގެ މިސާލުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކައި ކޮޅުންލާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ، އެ މައިން ވަމުންދާ ގުރުބާނީގެ ބަދަލާ ގާތްވެސް ނުކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ގުރުބާނީއެއް ވަމުންދާ އެއް އަންހެނަކީ، ސޫރިޔާގެ ޖަންދާރީސްގައި ތޮއްޖެހިފައިވާ ޓެންޓެއްގެ ތެރޭގައި އިން، އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ޚަދީޖާ އަލް-ހަސަނެވެ. މިހާރުވެސް ޚަދީޖާ އަވަދިނެތި އުޅެމުން އެ ދަނީ، އޭނާއަށް މާމަކިޔާ 6 ދަރިންގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށެވެ.

އެތައް އަހަރަކަށް ސޫރިޔާގައި ކުރި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައާއި، ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު، ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާގެ ބޯޑަރަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، މިއަދު ޚަދީޖާއާއެކު ވަނީ ހަމައެކަނި އެ 6 މާމަ ދަރިންނެވެ. ހަނގުރާމައާއި ބިންހެލުމުގައި، ޚަދީޖާގެ 4 ދަރިން ވަނީ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ. ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެއެއް ނެތެވެ.

ޚަދީޖާގެ އުފަން ދަރިންގެ ތެރެއިން 2 ކުދިން މަރުވީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައެވެ. 3 ވަނަ ދަރިފުޅަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާއިރު، 4 ދަރިންގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި މުހައްމަދު މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައެވެ.

އިމާރާތް ހެލޭތީ، މި ދަރިފުޅަށް ގޮވާފަ ބުނިން ތެދުވާށޭ. މާމަ ދަރިންކޮޅު އަހަންނާ ދިމާއަށް ދުވެފަ އައިސް، އަހަރެން ގައިމައްޗަށް ވެއްޓުނީ. އަހަރެން ގައިމައްޗަށް ފާރުވެސް ވެއްޓުނީ. އަހަރެންގެ އަތް ބިނދުނީ. ބޭރަށް ނުކުމެ، ވަރަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލެވިން މުހައްމަދޭ ކިއާފަ. މީހުން އެހި، ކީއްވެހޭ ހަމައެކަނި މުހައްމަދަށް ތި ގޮވަނީ. އަހަރެން ބުނިން، މުހައްމަދު މަރުވީމައޭ. އެމީހުން ބުނި ނުވާނޭ އެހެންނެއް. އަހަރެން ބުނިން، ނޫނެކޭ، ނިކަން ގޮސް ބަލާށޭ. އެމީހުން އެތަނަށް ގޮސް ބެލިއިރު މުޅި ގެ ވެއްޓިއްޖެ. އަހަރެން އެހިން މުހައްމަދު އޮތީ އެތާ އެތެރޭގަ ދޯއޭ. އެމީހުން ބުނީ އާނއެކޭ. އިމާރާތުގަ ވެއްޓިފަ ހުރި ބައިތަކުގެ ދަށުން، މުހައްމަދުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ނެގީ އޭގެ 15 ގަޑިއިރު ފަހުން.
ޚަދީޖާ އަލް-ހަސަން؛ ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީއެއް

މިއަދު ޚަދީޖާ ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮށްގެން ޖަންދާރީސްގައި އަޅާފައިވާ ވަގުތީ ހިޔަލެއްގައެވެ.

ރޯދަ މަހަކީ ޚާދީޖާގެ ހިތަށް އިންތިހާ ދަތި ކުރުވާ މަހަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ރޯދަ މަހަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އާއިލާތަކުން އެއްތަންވެ، އުފަލުގައި ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާއިރު، އޭނާގެ ދަރިން މި ދުނިޔޭގައި ނެތުމުގެ ފަޅުކަން އިންތިހާއަށް ކުރެވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަހަރުމެން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ކައިބޮއެ ހަދަން. އެކަމަކު، މިހާރު އެކަކުވެސް ނެތް. ތިބި ހަމަ އެކަނި ބަޔަކީ މި މާމަ ދަރިންކޮޅު. 6 މާމަ ދަރިން އެބަތިބި. އެ ދަރިންނަށް ބަލާލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ހިތުގަ ވަރަށް ވޭން އަޅާ.
ޚަދީޖާ އަލް-ހަސަން؛ ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީއެއް

އެއީ ހަމަ އެކަނި މި ރޯދަ މަހުގެ ހާލެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ދެތިން އަހަރު ދުވަހުވެސް ޚަދީޖާގެ ހާލަކީ އެއީއެވެ.

މިދިޔަ 3 ރަމަޟާން މަހަކީވެސް އަހަންނަށް ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް. ކޮންމެ އަހަރަކު ދަރިއަކު އެބަ މި ދުނިޔެ ދޫކުރޭ. އެއީ ﷲގެ އިރާދަފުޅު. އަހަރެންގެ 4 ފިރިހެން ދަރިން ގެއްލިއްޖެ.
ޚަދީޖާ އަލް-ހަސަން؛ ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީއެއް

ފެބުރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ބިންހެލުމުގެ ކާރިސާއަކީ އަދުގެ ތާރީޚުގައި ތުރުކީވިލާތަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު، ގުދުރަތީ ކާރިސާއެވެ. އެ ކާރިސާގައި ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާއިން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 56000އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރަކަށް އަރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
12%
4%
58%
13%
4%
7%
ކޮމެންޓް