ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 10:41
ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ފެނިފައިވަނީ، އާމްދަނީ ދަށް އަދި ނާޒުކު ގައުމުތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާތަން - އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ
ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު
ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް މިއަދު ބޭނުންވާ އަލިކަމުގެ 2 ދަންމަރަކީ ކޮބާ؟
 
މިދިޔަ 40 އަހަރު ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދުގެ ބޮޑުމިން، 3 ގުނަ އިތުރުވެފައިވޭ
 
މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރަކީވެސް ތަކުލީފު ބޮޑު އަހަރަކަށް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ރައްކާތެރި މުސްތަގުބަލަކަށް މަގު ދައްކައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެއްބާރުލުމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަން ކަމަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާ (އައިއެމްއެފް)ގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ، ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖީވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޯޖީވާ މިކަމަށް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ ޗައިނާގެ ހައިނާންގައި ފެށި ބޮއާއޯ ފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ (ބީއެފްއޭ) އެނުއަލް ކޮންފަރެންސް 2023ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދަވަމުން ޖޯޖީވާ ވިދާޅުވީ، އޮއި ބާރު ކަނޑެއްގައި، ސިހުމަކަށްފަހު ސިހުމެއް، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ތަޙައްމަލުކުރަމުން ދާތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރަކީވެސް ތަކުލީފު ބޮޑު އަހަރަކަށް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި، އަންދާޒާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން، 3 ޕަސެންޓަށްވުރެ ދަށަށް ވެއްޓޭނެކަމަށް ޖޯޖީ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ވިޔަފާރި މަސްހުނިކޮށް، ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން އިތުރުކުރުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެފައި ވާކަމަށް ޖޯޖީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ 40 އަހަރުދުވަހަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދުގެ ބޮޑުމިން، 3 ގުނަ އިތުރުވެފައި ވާކަމަށް ޖޯޖީވާ ވިދާޅުވިއެވެ. ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ބާޒާރުތަކާއި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދުތައް 4 ގުނަ ބޮޑުވެ، މުއްސަނދި ގައުމުތަކުގެ ކުރިއެރުން 2 ގުނަ އިތުރުވެފައި ވާކަން ޖޯޖީވާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޭޝިއާއަކީ އެދެވޭ ތަފާތުތަކުގެ މަސްދަރެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރު މި އަންދާޒާ ކުރަނީ، ދުނިޔޭގެ ކުރިއެރުމުގެ 50 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރާނީ ޗައިނާއާ އިންޑިއާއިން ކަމަށް. އެކަމަކު، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެމުންދާ ދުނިޔޭގަ ޔަގީންކަން ނެތްކަމުގެ އިހުސާސް، އޭޝިޔާއަށްވެސް ކުރެވޭ. އެހެން ވީއިރު، މި، ޔަގީންކަން ނެތް ވަގުތުތަކުގަ، ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށްދާނީ ވަކި ކިހިނެއް؟ މިއަހަރުގެ ބޮއާއޯ ފޯރަމްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބެއް ލިބެނީ، އެއްބާރުލުމާ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުދައްކައިދިނުމަށް ބަރޯސާވެވޭނެ އަލިކަމުގެ 2 ދަންމަރުން.
ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖީވާ؛ އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ

ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ވިއުގާގައި ޗައިނާގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަމުން ދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ގައުމުގެ އާބާދީން 800 މިލިއަން މީހުން، އިންތިހާ ފަގީރުކަމުގެ ހާލަތުން ސަލާމަތްކުރެވިފައި ވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އައިއެމްއެފްގެ އެމްޑީ ވަނީ، އެއީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ބަވަނަވަމުން ދާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި، ސަޕްލައި ޗޭނުތައް ސިންދަފާތުކުރުމުގައި އާންމު އިގްތިސާދީ ހިކުމަތަށް ވިސްނައި، އާންމުންނަށް އެކަމުގެ ފައިދާ ކުރާނެފަދަ ގޮތަކަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރީގެ ރޫހު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް، ގައުމުތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައި ވާ ކަމަށްވެސް ޖޯޖީވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގައުމުތަކުގައި ނާޒުކު ހާލަތުގައި ތިބި މީހުންގެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް، އެ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، މިދިޔަ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އެންމެ ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރި ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން މިކަމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދިނުމަށްވެސް ޖޯޖީވާ ވަނީ، ބީއެފްއޭ 2023ގައި ތަގުރީރުކުރައްވަމުން ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެއްބާރުލުން ދިނުމާ އެއްބައެއްވަންތަކަމަކީ، އެންމެ ބޭނުންޖެހިފަ ވާ މީހުންނަށް އެކުލާމެހިވާފަ ވާ 2 ކަންތައް. ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭގަ ފެނިގެން މިދިޔައީ، އާމްދަނީ ދަށް އަދި ނާޒުކު ގައުމުތަކަށާ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާތަން. އެއްބައިވަންތަކަން ފެށެނީ އަމިއްލަ ގައުމުތަކުގަ ތިބި ނާޒުކު މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުން. މާނައަކީ އެންމެ ހާލުގަ ޖެހިފަ ވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ނެތުމުން ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މާލީ ސިޔާސަތުންނޭ. އަދި އޭގެ މާނައަކީ، ނިސްބަތުން ވަރުގަދަ މަގާމެއްގަ ވާ ގައުމުތަކުންވެސް، ދުނިޔޭގެ މުޖުތަމައުގެ ނާޒުކު މެމްބަރުންނަށް އެހީތެރިވުން.
ކްރިސްޓަލީނާ ޖޯޖީވާ؛ އައިއެމްއެފްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ

2001 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި ބީއެފްއޭއަކީ، އޭޝިއާގެ ގައުމުތައް އެއްތަނަކުން ބަދަލުވެ، ތަރައްގީގެ އަމާޒުތައް ހިއްސާކޮށް، އިގްތިސާދީ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ސަރަހައްދީ އިގްތިސާދީ ބަދަހިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. ބީއެފްއޭ އެނުއަލް ކޮންފަރެންސް 2023، މާޗް 31ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. މި ފަހަރުގެ ބައްދަލުވުންތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، "ޔަގީންކަމެއް ނެތް ދުނިޔެއެއް: ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރައްގީއަށް އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން"، މި ޝިއާރުގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް