ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 11:49
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ސާލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ސާލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް
ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރާނަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ސީއީއޯ އިމާދު
 
ހުކުމް އައިސްފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ
 
ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭ
 
މެތަޑޯން ފަރުވާއަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު

ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރާނަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ)ގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަސްތުވާތެކެތީގެ ޝިކާރާއަކަށްވެފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ، މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް އެންޑީއޭއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިމާދު ވިދާޅުވީ މަސްތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި، މެތަޑޯން ފަރުވާއަށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލޯންގްޓާމް މެއިންޓަނެންސް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި މެތަޑޯން ފަރުވާ ކުރިއަށްގެންދާއިރު، އިތުރު ސްޓޮކަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އައު ސްޓޮކް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ވެއިޓް ލިސްޓުގައި ތިބި ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވީ ވަޒީފާއަށްދާ، އާއިލީ ގުޅުން ވެސް ރަނގަޅު މީހުންނަށް ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް ހުކުމް އައިސްފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ އެންޑީއޭގެ ފަރާތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމަކީ ކުށެއް. އެކުށަށް ގާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް. އެހެންވީމަ އެޖަލު ހުކުމް އެމީހަކު ފަރުވާއަށް އެންރޯލްވެ، ރަނގަޅުވެ މުޖުތަމައުއަށް އެނބުރި އަންނަން. ގާނޫނު މިއޮންނަނީ ފުރުސަތު ދީފައި އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައި. ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި އެނބުރި ކޮމިއުނިޓީއަށް އަންނަން. އެހެންވީމަ އެގޮތް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަނީނަމަ އޭގެ މާނައަކީ އެފަރާތްތަކަށް ދެން އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ޓަރމިނޭޓް ކުރުމަށްފަހު ގާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުން.
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު

އެންޑީއޭއިން މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. މިހާރު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ސަލާން ޖަހަމުންދާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މުޖުތަމައަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް