ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:20
ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުން
ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ގިރާ ކުރެވޭ ވަރުގެ ނުކުތާތަކެއް ނޫން: ޕީޖީ އޮފީސް
 
މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު
 
ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވަނީ ހަމަނުޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް ކަމަށް
 
އިތުރު ކަމެއް ސާފު ކުރައްވަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުން

ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ގާޒީ ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށައަޅާފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތުން ވަނީ އެ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބު ދީފައެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި އެއް ނުކުތާއަކީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކިތައް ޝަރީއަތަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު، އެ ހެކިތައް ބަލައިނުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރި ނުކުތާއެކެވެ.

އޭގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެއީ އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ގިރާ ކުރެވޭ ވަރުގެ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާތަކާއި ޙަވާލާ ދީފައެވެ. އެގޮތުން ދަށު ކޯޓުން ފަނޑިޔާރުން ހެކި ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ އިހްތިޔާރުގެ ތެރެއަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ވަންނަނީ 4 ޙާލަތެއްގައި ކަމަށާއި، އެފަދަ ސަބަބެއް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިނުވާކަމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާ ޙަވާލާދީ ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހެކި ބަލައިނުގަތުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްވެސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ދެއްކިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވަނީ ހަމަނުޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހެކި ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް މަސްލަޙަތު ބޮޑު ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްއިރު، އަލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެކި ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ނިންމުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުރި މާއްދާތަކާއި ޚިލާފު ނުކުތާއެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ އަސާސެއް ނެތް، ނުކުތާއެއްކަމަށް ދައުލަތުން ދެކެއެވެ.

ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 129 ވަނަ މާއްދާ ނުބައިކޮށް މާނަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މައްސަލައިގެ ތަހުގީގެއްގެ ތެރެއިން ހޯދާފައިވާ ހެކިތައް ދޫކުރުމަކީ އާންމު އުސޫލުން ދައުލަތުން އަމަލުކުރާ ގޮތް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައިވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ލިއުންތައް ހުށައަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރާ ލިއުމެއްނަމަ އެ ލިއުމެއް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައި ނޯވެދާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. ތަހުގީގީ އިދާރާއިން ތަހުގީގު ކުރާއިރު އެކުލަވާލާ ހުރިހާ ލިއެކިއުމަކީ ޕީޖީ އޮފީހަށް ލިބޭ ލިއެކިއުންތަކެއް ނޫންކަންވެސް ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ދައުލަތުން ދިން ޖަވާބަށް ރައްދު ދީފައެވެ.

އަދި ޝަރީއަތުން ވަނީ ބައެއް ކަންކަން ސާފު ކުރައްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު ދެ ފަރާތަށްވެސް ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާފައި އިތުރު ކަމެއް ސާފު ކުރައްވަން ނެތްނަމަ ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުމެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢުއެވެ. ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް