ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:47
ޔަމަނަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، މި ދާރުލްއާޘާރަށްވެސް ދަނީ ފޯރަމުން
ޔަމަންގެ އަސްކަރީ ދާރުލްއާޘާރު
ހަނގުރާމާގައި ސުންނާފަތިވަމުންދާ ޔަމަނުން، ހަނގުރާމައިގެ ތާރީޚު ފޮހެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑު!
 
ބައެއް ކަހަލަ އާޘާރުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކެމިކަލްތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ބައެއް ސަމާނުތައް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރޭ
 
ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގެ އަސްކަރީ ދާރުލްއާޘާރަކީ، ސަންއާގައި އާންމުންނަށް ވަދެވޭނެހެން ހުޅުވާފައި ހުރި ހަމަ އެކަނި ދާރުލްއާޘާރު، މި ދާރުލްއާޘާރުން ދައްކައިދެނީ ޔަމަނުގެ ތާރީޚު

ޔަމަނޭ ބުނެފިނަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަނދާނަށް ވެރިވެގެންދާނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާރުތަކެއް ފަރުދާވެގެން ތިބެ، އެ ޤައުމުގައި ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ދިގުލާ ދިޔަ ހަނގުރާމަތަކާއި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތަކޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔަމަނުގައި އިންސާނީ ކާރިޘާއެއް އުފެދި، މުޅި ޤައުމު ސުންނާފަތިވެ، ބިކަ ހާލުގައި ޖެހިފައި ވާ ކަން ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް އުފާ ހޯދުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް ލިބިފައި ނުވާ ހުނަރަކަށް ވީ ނަމަވެސް، ޔަމަނުން ސާބިތު ކޮށްދެމުންދަނީ އެއީވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމެވެ.

ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގެ އަސްކަރީ ދާރުލްއާޘާރުގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ކޮޓަރިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމަކުން އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދަނީ، ޤަދީމީ ޒަމާނުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބޭނުން ކުރި ހަންޖަރުތަކާއި ކަނޑިތަކެއް، ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ތާރީޚީ އާޘާރުތަކާ ބެހޭ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރާ އާކިއޮލޮޖިސްޓުންވެސް އެތަނުގައި ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ އެތަނުގައި ހުރި ހަތިޔާރުތަކުން ހިރަސްފުސް ފޮޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަމަށް ވީ އިރު، އަނެއް ބަޔަކު އުޅުނީ ހަތިޔާރުތައް ތޫނުކޮށް، އޮފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ.

މި ދާރުލްއާޘާރުގަ ހުންނަ ޤަދީމީ އަދި ޒަމާނީ ތާރީޚުގެ އާލާތްތައް. ދިފާޢު ހޯދުމަށް ބޭނުން ކުރި އެކި ކަހަލަ ހަތިޔާރުތައް ހުންނާނެ. މިސާލަކަށް ގަލުން ހަދާފަ ހުންނަ ތީރާއި ދުނިދަނޑިތަކާ، ކަނޑިއާ، ގޮވާތަކެތި އުކަން ބޭނުން ކުރި ލޯންޗަރު ކަހަލަ ސާމާނުތައް ހުންނާނެ. ބަޑިތައް މިއައީ އަދި އޭގެ ފަހުން.
ކާނަލް މާލިކް އަލް-މަތާރީ؛ ދާރުލްއާޘާރުގެ ޕީއާރް އޮފިސަރ

މި ދާރުލްއާޘާރަކީ، ސަންއާގައި އާންމުންނަށް ވަދެވޭނެހެން ހުޅުވާފައި ހުރި ހަމަ އެކަނި ދާރުލްއާޘާރެވެ. މި ދާރުލްއާޘާރުން ދައްކައިދެނީ ޔަމަނުގެ ތާރީޚެވެ. ނަމަވެސް، ފާއިތުވެދިޔަ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްގައި އެ ޤައުމު ތަޖުރިބާ ކުރި ހަނގުރާމަތަކުގެ ތާރީޚެވެ. އެ ތާރީޚު ދައްކުވާ ދިނުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ، އެ ޒަމާނެއްގައި ބޭނުން ކުރި ހަތިޔާރުތަކެވެ.

މިތާ ފެންނަ މިހުރި ސަމާނަކީ މައިނިއާން ޒަމާނުގެ އެއްޗިހި. މިހިރަ ފެންނަ ރަތުލޮއި ހަންޖަރުތަކަކީ، އީސާގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގަތުމުގެ 2 ނޫނީ 3 ޤަރުނު ކުރީގެ ސަމާނު. މި ތަކެތި މިހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފަ. އަހަރަމެން، މިތާ ކުރަމުން މިދަނީ، މި ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް، ގިނަ ދުވަހަށް ރައްކާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
މުޙައްމަދު ޖަހްޒާރް؛ އަރކިއޮލޮޖިސްޓް

ޔަމަނަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، މި ދާރުލްއާޘާރަށްވެސް ދަނީ ފޯރަމުންނެވެ. ދާރުލްއާޘާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބުނި ގޮތުގައި، ބައެއް ކަހަލަ އާޘާރުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކެމިކަލްތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ބައެއް ސަމާނުތައް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވަނީ، ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަޙައްދުގައި، ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާ އިސްކޮށް އޮވެ، އެކުލަވާލާފައިވާ ކޯލިޝަނުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް މުވައްޒަފުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ރަތުލޮއިގެ ބޮޑެތި އާޘާރުތައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެބަހުރި. އެތަކެތި މިހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފަ. ވީ އެންމެ އަވަހަށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހިފަ. އެކަމަކު، ޤައުމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު މިއަދު އޮތް ގޮތުން، މިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ޔަމަނަށް އެތެރެވާނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވެ، މި މަސައްކަތް ކުރަން މިހާރުވެސް ލަސްވޭ އެބަ އަހަރަމެންނަށް.
ސާރާ އަލް-ދުބާއީ؛ އަރކިއޮލޮޖިސްޓް

ޔަމަނުގެ މި ހާއްސަ ދާރުލްއާޘާރަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުންނަށް ފެންނަން ހުރި ބައެއް ހަތިޔާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އީސާގެފާނު އުފަންވެވަޑައިގަތުމުގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން ބޭނުން ކުރި، ގަލުން ހަދާފައިވާ ތީރު ނުވަތަ ދުނިދަނޑިތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި 1960ގެ އަހަރުތަކުގައި، ސައުދީގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދިޔަ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރި މިގް-17 އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއްވެސް، ދާރުލްއާޘާރުގައި އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް