ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 17:39
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭ ނިންމާ ބްރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން އަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
ސަރވޭގެ ހޯދުންތަކަށް ބިނާކޮށް ބްރިޖްގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ
 
ށ. ކޮމަންޑުއާ މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު

ށ ކޮމަންޑޫ ޝޯޕްރޮޓެކްޝަން ރެކްޓިފިކޭޝަންއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ކަނެކްޓިވިޓީ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭ މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށް އެމަސައްކަތްކުރަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ން ބުނެފިއެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހުއްކުމާއި، ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫގެ އެއްގަމުތޮށި އަދި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 16.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 1520 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓްޖެހުމާއި، 353 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިންސް ޖެހުމާއި، 200 މީޓަރުގެ ބްރިޖެއް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރުހުރި ރިވެޓްމެންޓްގެ 1662 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ރެކްޓިފައިކޮށް ރީޕްރޮފައިލްކުރުމާއި، މިހާރު ހުރި ބޭރުތޮށީގެ 30 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ރެކްޓިފައިކޮށް ރީޕްރޮފައިލްކުރުމާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓްރަލް އިމްޕެކްޓްއެސެސްމެންޓެއް ހެދުންވެސް މިމަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މަޝްރޫޢު ފަށާފައިވީނަމަވެސް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަނީ ލަސްތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ޢާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ، ފުން ހިސާބަކަށްވުމާއެކު އިތުރު ސަރވޭތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެމްޓީސީސީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސަރވޭ ޓީމެއްގެ އެހީތެރިކަންވެސް މި މަސައްކަތުގައި ހޯދަމުންދާކަމަށާއި މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދަނީ ކޯޒްވޭއެއްވެސް ހިމެނޭހެންކަމުން، އެކަމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ދިރާސާތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ސަރވޭ އާއެކު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިނަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެފަހުން މަރޗް 28 ވަނަ ދުވަހު އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖިއޯޓެކްނިކަލް ސަރވޭ މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ސަރވޭގެ ހޯދުންތަކަށް ބިނާކޮށް ބްރިޖްގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންކަމަށްވެސް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަތިކޮމަންޑޫން 16.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަަށްފަހު ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޖަކުންނެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 249 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 730 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ މަތި ކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައިވެސް ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް