ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:51
ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް
ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އެޗްޑީސީ
ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އުޅަނދުތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި
 
އުޅަނދުތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ހުއްދަ ނެތި ތިލަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި އުޅަނދުތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ސިނާއީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ތިލަފުށި މާސްޓަރޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް، ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ބިން ހިއްކައި އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އިރު، މިކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެޗްޑީސީން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

މިގޮތުން މިހާރު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުތަކެއް ދޫކޮށްލާފައިވުންކަން އެޗްޑީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މާސްޓަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި، އެ ސަރަހައްދުގެ ތިމާވެއްޓަށްވެސް ގެއްލުންވަމުންދާކަން އެޗްޑީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދަކީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އުޅަނދެއްތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތަކެއް އުސޫލުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އެ އެއްޗެއް އޮތް ތަނާއި، އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވާ އުނދަގޫ އަދި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށްވެސް ބަލާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ބަލައި ޔަގީންކުރާނެ ގޮތްތައް އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން، އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެ ނުވަތަ ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާ އެއްޗެއްނަމަ، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އެ އުޅަނދު ވަގުތުން ނަގައި އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އުސޫލުގައިވެއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް އުޅަނދަކީ ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗަކަށް ވީނަމަވެސް، އެ އުޅަނދު އެތަނުގައި ބާއްވަން ވަކި މުއްދަތެއް ދޭނެއެވެ. އޭގެ ވެރިފަރާތް ޔަގީންވާނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ ހާލަތުގެ ގޮތުން، 7 ދުވަހާ 30 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް އުސޫލުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އެ އުޅަނދަކީ އޭގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ އެއްޗެއްނަމަ، ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމާއި، ވެރިޔަކު ނެތް ތަކެއްޗާމެދު އަމަލުކުރުމަށް އެޗްޑީސީއަށް ބާރުލިބިފައިވާ ގޮތްވެސް މި އުސޫލުގައި ވަނީ ތަފްސީލްކޮށްދީފައެވެ.

މިގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުން އަންނައިރު، އުޅަނދުތައް ހުރިގޮތުގެ ސަބަބުން އެތަކެއްޗަށްވެސް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަން އެޗްޑީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ ގެއްލުންތަކަކަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޒިންމާ ނުވާނެކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް