ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 16:12
ރޯދަ މަހެއްގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑިއަރުވަން ތައްޔާރު ވެގެން
ރޯދަ މަހެއްގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ގުޑިއަރުވަން ތައްޔާރު ވެގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޯދަ ކުރުކުރުން
ރޯދަ ކުރު ކުރަން ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟
 
އާންމު ގޮތެއްގައި ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުމަށް ގިނަ މީހުން މަގުތަކަށް ނިކުންނަ ވަގުތު

ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮންނަ އާދައެކެވެ. ރޯދަ ކުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއީ ފިނި ބުރެއް ޖަހާލުން ކަމަށް ވިޔަސް ހިނގާލަން ދިޔުން ކަމަށް ވިޔަސްމެއެވެ. ނުވަތަ ދަރިން ގޮވައިގެން ޕާކަށް ދިޔުން ކަމަށް ވިޔަސްމެއެވެ. ބައެއް މީހުން މަސްބާނަން ވެސް ދެއެވެ. ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި އައި ރޯދަ މަސް ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މަހެއްގައި މި މަންޒަރުތައް ފެނިގެންދެއެވެ.

ރޯދަ މަހަކީ އެހެން މަސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ބަދިގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް ވަސް އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހޭ މަހެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި ރޯދަ މަހު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބަލާނީ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމާލުމަށްފަހު ރޯދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް ކުރެވޭތޯއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ހަވީރު ގަޑިއަކީ ރޯދަ ކުރުމަށް ގިނަ މީހުން މަގުތަކަށް ނިކުންނަ ވަގުތެވެ. ހަވީރު 4:30ން ފެށިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މަގުމަތިން ފެނިގެންދެއެވެ. ދަރިން ގޮވައިގެން އެއްބައި މީހުން ހިނގާލަންދާއިރު އަނެއް ބައި މީހުން ދަރިން ގޮވައިގެން ސައިކަލް ބުރުޖަހާލަން ދިއުމާއި ގުޑި އަރުވަން ދިއުންވެސް އޮވެއެވެ.

މި ރޯދަމަހު ވެސް ކުޑަކުދިން ގުޑިތައް ހިފައިގެން އުސްފަސްގަނޑަށް ޖަމާވިތަން ފެނުނެވެ. އެކިކުލަތަކުގެ ގުޑިތައް އަރުވާފައިހުންނައިރު، ދުރުން މަގުމަތިން ބަލާއިރު މި މަންޒަރަކީ ވަރަށް ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. ސައިކަލުން ދާމީހުންވެސް މި މަންޒަރު ބަލަން ހުއްޓިލާ، ފޮޓޯ ނަގާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

Advertisement

ހަވީރު ގަޑީގައި މާލޭގެ ބޭރު މަގުގައި ބާރު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. މުޅި މަގުތައް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އެއީ ރައްޓެހިން ނުވަތަ ދެމެފަރިން ނުވަތަ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ހަވީރު ގަޑީގައި ރޯދަ ކުރު ކުރުމަށް ނިކުންނަ މީހުން ގިނަވުމުންނެވެ. ސައިކަލުގައި ބުރު ޖަހާ މީހުނެކޭ އެއްވަރަށް ކާރުތަކުގައި ވެސް ބުރު ޖަހާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދެއެވެ. އަދި މިހާރު ހުޅުމާލޭގެ ބްރިޖް އޮތުމާއެކު ހަވީރު ގަޑީގައި ހުޅުމާލެއަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރޯދަ ކުރު ކުރުމަށްޓަކައި މަގުތަކަށް ނިކުމެ އުޅޭއިރު ޓްރެފިކްގެ ބާރު ވެސް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޓްރެފިކްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ގަޑީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. ވެހިކަލްތައް ތޮއްޖެހުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ. ރޯދަ ކުރު ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ނިކުމެ އުޅޭއިރު ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް