ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 14:19
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް
އިންތިޚާބާއި ކައިރިކޮށްފައި ބިލުތަކަށް ޤާނޫނީ ސިފަ އަންނަ ނަމަ ކަންބޮޑުވޭ: ފުއާދު
 
އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވަރަށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި ފޮރުވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އީސީން ބުނޭ
 
އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ކުރިން ވަނީ ފަށާފައި
 
އިންތިޚާބާއި ކައިރިކޮށްފައި ޤާނޫނަށް އިސްލާހުތައް ގެނައި ނަމަވެސް ނިޒަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނޭ

އިންތިޚާބާއި ކައިރިކޮށްފައި އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ އާއްމު ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުތަކަށް ޤާނޫނީ ސިފަ އަންނަ ނަމަ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފުއާދު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ މަސައްކަތަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފަށާ ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ބިލަށް ވޭތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެކި އެކި ބަދަލުތައް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންތިޚާބާއި ގާތްކޮށްފައި އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު އައުމަކީ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އާއްމުންގެ މެދުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަ މަގްސަދާއި މެދު ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަަމަށް ވެސް ފުއާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުއާދު ވަނީ އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކާއި މެދު އާއްމުންގެ މެދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނުވެގެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ އިންތިޚާބުގައި ނޫސްވެރިންގެ ދައުރު ހަނި ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްކުރަނީ އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ކަންކަން ވީހާވެސް ހުޅުވާލާއިގެން ގެންދަން ކަމަށާއި ކޮމިޝަނުން ފޮރުވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުތައް ކަވަރކުރުމުގެ ކަންކަން ފުޅާކުރުމަށް އޭޖީ އޮފީހަށް އިސްލާހެއް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އިންތިޚާބުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، އިންތިޚާބުތައް މޮނިޓަރކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަަމށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންތިޚާބުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަކީ ނޫސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހުން އެކަނި ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ މޮނިޓަރުންނަށް އޮންނަ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެ ކަމަށް ހަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އިސްލާހުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އެޓަރނީ އައިޝާ ނައީމް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު ކަވަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދޭއިރު ރިޕޯޓަރުންނަށް އެކަނި ފުރުސަތު އޮތުމުން އެކަން ބަދަލުކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބަކާއި ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ވަނީ ލޯކަލް ލައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެކުގައިކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ އާއްމު ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް ވޯޓު ގުނާ ތަނުގައި ތިބެ ވޭނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދޭ ރިޕޯޓަރުންނަށެވެ. ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނަކީ ކޮބައިކަން ތަފްސީލުކޮށްދީފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނަކީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިން ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް