ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 11:38
ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުން
ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނަތް
ފުއްގިރި ހިޔާނަތް: ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް
 
ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު
 
ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކިތައް ޝަރީއަތަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވޭ
 
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 129 ވަނަ މާއްދާ ނުބައިކޮށް މާނަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުއްވި ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ގާޒީ ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނިންމާލާފައިވަނީ 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމެވެ. ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢުއެވެ. ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު - ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެއް ނުކުތާއަކީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ބައެއް ހެކިތައް ޝަރީއަތަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު، އެ ހެކިތައް ބަލައިނުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރި ނުކުތާއެކެވެ.

ދެވަނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހެކި ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް މަސްލަޙަތު ބޮޑު ފުރުސަތުތަކެއް އޮތްއިރު، އަލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެކި ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބިދީފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

އަދި ކަނޑައެޅިގެން ހެކިބަސް ނަގައިގެން ނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ތިބި 2 ހެއްކެެއް ޝަރީއަތަށް ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް އެ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  އެގޮތުން ދައުލަތުން ހުށައެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ޝަރީއަތަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ދަށު ކޯޓުގައި އެދުނު ނަމަވެސް އެ ހުށައެޅުން ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތް ނިންމުމުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 129 ވަނަ މާއްދާ ނުބައިކޮށް މާނަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި ނުކުތާއެކެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ހުށައެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުށައެޅުމެއް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހުށައެޅުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ދަށު ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ބަލައިގަންނަން ނިންމެވީ ހާމަ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އޭސީސީގެ ތަހުގީގީ ބަޔާންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުއްގިރި މައްސަލައާ ގުޅޭ ބަޔާންތައް ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށައެޅި ހުށައެޅުމެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހައިކޯޓުން މި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް އެެދިފައެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކުރެވިފައިވާކަން ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން އެ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދައުލަތަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަކީ ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ މަޑުޖައްސާލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވާނަމަ، އަޑުއެހުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަމުރެއް ނެރުމާމެދު ދައުލަތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވީ، ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށާއި، ދެ ފަރާތުންވެސް އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް